Word of the Day

เล่ม

lêm

(classifier for books and long and thin objects)

[Show Details]
         
Sentence of the Day

อย่าดูถูกคุณค่าของสิ่งของที่ผู้อื่นให้มา

yàa duu thùuk khun khâa khǒong sìng khǒong thîi phûu ùen hâi maa

Don't look a gift horse in the mouth.

[Show Details]