Word of the Day

อย่างไร

yàang rai

how

[Show Details]
         
Sentence of the Day

สิ่งต่าง ๆ มักจะไม่เป็นอย่างที่เห็น

sìng tàang tàang mák jà mâi pen yàang thîi hěn

Things aren't always what they seem.

[Show Details]