Word of the Day

หลับ

làp

to sleep

[Show Details]
         
Sentence of the Day

ฉันต้องเอาหนังสือเหล่านี้ไปคืนห้องสมุด

chǎn tông ao nǎng sǔe lào níi pai khuen hông sà mùt

I have to return these books to the library.

[Show Details]