Word of the Day

ปลา

plaa

fish

[Show Details]
         
Sentence of the Day

เว็บไซต์นี้ทำให้ผมเรียนรู้ภาษาไทยได้เร็วมาก

wép sái níi tham hâi phǒm rian rúu phaa sǎa thai dâai reo mâak

I learn Thai very rapidly with this website.

[Show Details]