สามแสน

sǎam sǎen

three hundred thousand, 300,000

Show Details
เก้าสิบห้า

kâao sìp hâa

ninety-five, 95

Show Details
ยี่สิบสี่

yîi sìp sìi

twenty-four, 24

Show Details
สี่แสน

sìi sǎen

four hundred thousand, 400,000

Show Details
สามสิบแปด

sǎam sìp pàet

thirty-eight, 38

Show Details
สองพันสี่

sǒong phan sìi

two thousand and four, 2004

Show Details
สามสิบห้า

sǎam sìp hâa

thirty-five, 35

Show Details
สามร้อย

sǎam rói

three hundred, 300

Show Details
หนึ่งแสนสามหมื่น

nùeng sǎen sǎam mùen

130,000

Show Details
ห้าหมื่น

hâa mùen

fifty thousand, 50,000

Show Details
ห้าหมื่นห้าพัน

hâa mùen hâa phan

fifty-five thousand, 55,000

Show Details
สองพันสิบ

sǒong phan sìp

two thousand and ten, 2010

Show Details
หกสิบสอง

hòk sìp sǒong

sixty-two, 62

Show Details
สองร้อย

sǒong rói

two hundred, 200

Show Details
กระอักกระอ่วน

kra àk kra ùan

to feel uncomfortable, to be in a dilemma

Show Details
ออร์แกนิก

oo kae nìk

organic

Show Details
ทับ

tháp

to place on top of

Show Details
มนุษยชน

ma nút sa yá chon

human

Show Details
กรรมพันธุ์

kam ma phan

heredity

Show Details
เชื่อถือ

chûea thǔe

to trust

Show Details
คาบ

khâap

period of time

Show Details
เลื่อย

lûeai

saw (noun)

Show Details
สมดุล

sa ma dun

balanced

Show Details
ซึม

suem

to leak

Show Details
เจือ

juea

to mix

Show Details
จาง

jaang

fade

Show Details
วาว

waao

glittering

Show Details
นุ่ม

nûm

soft

Show Details
วรรณยุกต์

wan na yúk

tone

Show Details
การประกวด

kaan pra kùat

contest

Show Details
ความประทับใจ

khwaam pra tháp jai

impression

Show Details
วัยกลางคน

wai klaang khon

middle aged

Show Details
เครื่องชั่งน้ำหนัก

khrûeang châng náam nàk

scale, weighing machine

Show Details
ซักผ้า

sák phâa

to wash clothes

Show Details
ทำโทษ

tham thôot

to punish

Show Details
ทำบาป

tham bàap

to sin

Show Details
ทันเวลา

than wee laa

in time

Show Details
ตรงเวลา

trong wee laa

on time

Show Details
ตะแคง

ta khaeng

to lean, to incline, to lie on one side

Show Details
คว่ำ

khwâm

1. to turn upside down 2. upside down

Show Details
1234...160161Next »