สองร้อย

sǒong rói

two hundred, 200

Show Details
กระอักกระอ่วน

kra àk kra ùan

to feel uncomfortable, to be in a dilemma

Show Details
ออร์แกนิก

oo kae nìk

organic

Show Details
ทับ

tháp

to place on top of

Show Details
มนุษยชน

ma nút sa yá chon

human

Show Details
กรรมพันธุ์

kam ma phan

heredity

Show Details
เชื่อถือ

chûea thǔe

to trust

Show Details
คาบ

khâap

period of time

Show Details
เลื่อย

lûeai

saw (noun)

Show Details
สมดุล

sa ma dun

balanced

Show Details
ซึม

suem

to leak

Show Details
เจือ

juea

to mix

Show Details
จาง

jaang

fade

Show Details
วาว

waao

glittering

Show Details
นุ่ม

nûm

soft

Show Details
วรรณยุกต์

wan na yúk

tone

Show Details
การประกวด

kaan pra kùat

contest

Show Details
ความประทับใจ

khwaam pra tháp jai

impression

Show Details
วัยกลางคน

wai klaang khon

middle aged

Show Details
เครื่องชั่งน้ำหนัก

khrûeang châng náam nàk

scale, weighing machine

Show Details
ซักผ้า

sák phâa

to wash clothes

Show Details
ทำโทษ

tham thôot

to punish

Show Details
ทำบาป

tham bàap

to sin

Show Details
ทันเวลา

than wee laa

in time

Show Details
ตรงเวลา

trong wee laa

on time

Show Details
ตะแคง

ta khaeng

to lean, to incline, to lie on one side

Show Details
คว่ำ

khwâm

1. to turn upside down 2. upside down

Show Details
ภารกิจ

phaa rá kìt

duty, obligation

Show Details
วัตถุนิยม

wát thù ní yom

materialistic

Show Details
วุฒิสภา

wút thí sa phaa

senate

Show Details
สุ่ม

sùm

random

Show Details
ยุบ

yúp

to cave in, to collapse

Show Details
ผลประโยชน์ทับซ้อน

phǒn pra yòot tháp sóon

conflict of interests

Show Details
สิทธิมนุษยชน

sìt thí ma nút sa yá chon

human rights

Show Details
อึดอัด

ùet àt

uncomfortable, uneasy

Show Details
ทหารบก

tha hǎan bòk

army soldier

Show Details
โผล่

phlòo

to appear from a previously invisible position

Show Details
รัฐธรรมนูญ

rát tha tham ma nuun

constitution

Show Details
ขัดแย้ง

khàt yáeng

to oppose, to resist, to withstand

Show Details
ผู้อำนวยการ

phûu am nuai kaan

director

Show Details
1234...160161Next »