Word of the Day

그녀

geu nyuh

she, her (written)

[Show Details]
         
Sentence of the Day

그는 머리스타일이 이상해요.

geu neun muh ri soo ta il i i sang he yo.

He has a bizarre haircut.

[Show Details]