Word of the Day

遊戲   游戏

yóu xì

game

[Show Details]
         
Sentence of the Day

抽煙會嚴重傷害你和你身邊的人。
抽烟会严重伤害你和你身边的人。

chōu yān huì yán zhòng shāng hài nǐ hàn nǐ shēn biān de rén.

Smoking seriously harms you and others around you.

[Show Details]