Word of the Day

倫敦   伦敦

lún dūn

London (capital of Great Britain)
   
Sentence of the Day

還有什麼需要我服務的地方嗎?
还有什么需要我服务的地方吗?

hái yǒu shén me xū yào wǒ fú wù de dì fāng ma?

Is there anything else I can help you with?