Word of the Day

網路   网路

wǎng lù

Internet

[Show Details]
         
Sentence of the Day

我從來沒有給過這樣的承諾!
我从来没有给过这样的承诺!

wǒ cóng lái méi yǒu gěi guò zhè yàng de chéng nuò!

I have never made such promise!

[Show Details]