Word of the Day

  线

xiàn

line, thread, wire

[Show Details]
         
Sentence of the Day

這是一個值得全世界紀念的日子。
这是一个值得全世界纪念的日子。

zhè shì yí ge zhí dé quán shì jiè jì niàn de rì zi.

This is a memorable day for the whole world.

[Show Details]