Word of the Day

運動   运动

yùn dòng

1. sport, exercise 2. to move, to exercise 3. movement, campaign
   
Sentence of the Day

他開起車來像個瘋子。
他开起车来像个疯子。

tā kāi qǐ chē lái xiàng ge fēng zi.

He drives like a maniac.