Word of the Day

 

quán

1. whole, complete, entire 2. to preserve

[Show Details]
         
Sentence of the Day

這個樂團的成員來自完全不同的背景。
这个乐团的成员来自完全不同的背景。

zhè ge yuè tuán de chéng yuán lái zì wán quán bù tóng de bèi jǐng.

The members of this band come from completely different backgrounds.

[Show Details]