ของหวานที่ฉันชอบที่สุดคือข้าวเหนียวมะม่วง

khǒong wǎan thîi chǎn chôop thîi sùt khue khâao nǐao má mûang

My favourite dessert is mango sticky rice.    Show Details
ในประเทศไทย คนต่างชาติไม่สามารถถือครองที่ดินได้

nai pra thêet thai khon tàang châat mâi sǎa mâat thǔe khroong thîi din dâai

In Thailand it is not possible for foreigners to own land.    Show Details
ตามสูตรนี้ต้องใส่น้ำปลา

taam sùut níi tông sài náam plaa

I need fish sauce for this recipe.    Show Details
"Night of the Living Dead" ถือว่าเป็นภาพยนตร์สยองขวัญคลาสสิค

"Night of the Living Dead" thǔe wâa pen phâap phá yon sa yǒong khwǎn khláat sìk

"Night of the Living Dead" is considered a horror movie classic.    Show Details
ให้ผมเลี้ยงเครื่องดื่มคุณได้ไหม?

hâi phǒm líang khrûeang dùem khun dâai mǎi

Can I buy you a drink?    Show Details
เขามักแกล้งทำเป็นรู้ทุกเรื่องเสมอ

khǎo mák klâeng tham pen rúu thúk rûeang sa mǒe

He always pretends to know everything.    Show Details
Michael Jackson เสียชีวิตเมื่ออายุได้ห้าสิบปี

MichaelJackson sǐa chii wít mûea aa yú dâai hâa sìp pii

Michael Jackson died at the age of fifty.    Show Details
สุนัขสืบสายพันธุ์มาจากหมาป่า

sù nák sùep sǎai phan maa jàak mǎa pàa

Dogs are descendants from wolves.    Show Details
ชาวมุสลิมไม่กินเนื้อหมู

chaao mút sà lim mâi kin núea mǔu

Muslims don't eat pork.    Show Details
รถไฟประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้รับผลกระทบจากการหยุดงานประท้วง

rót fai prà maan hâa sìp poe sen dâai ráp phǒn kra thóp jàak kaan yùt ngaan pra thúang

Fifty percent of the trains are affected by the strike.    Show Details
เธอกังวลมากเกินไป

thoe kang won mâak koen pai

She worries too much.    Show Details
การประท้วงดำเนินไปอย่างสันติ

kaan pra thúang dam noen pai yàang sǎn tì

The demonstration was peaceful.    Show Details
ชีวิตเต็มไปด้วยความประหลาดใจ

chii wít tem pai dûai khwaam pra làat jai

Life is full of surprises.    Show Details
ธนาคารได้กำไรมหาศาล

thá naa khaan dâai kam rai ma hǎa sǎan

The bank generated huge profits.    Show Details
ฉันเพิ่มน้ำหนัก

chǎn phôem náam nàk

I put on weight.    Show Details
เขาแต่งงานแล้ว

khǎo tàeng ngaan láeo

He got married.    Show Details
ตำรวจบอกเด็กชายว่าอย่าทิ้งขยะ

tam rùat bòok dèk chaai wâa yàa thíng khà yà

The policeman told the boy not to drop litter.    Show Details
หยุดทำตัวเป็นเด็กเสียที!

yùt tham tua pen dèk sǐa thii!

Stop acting like a child!    Show Details
ผมโทรแจ้งตำรวจ

phǒm thoo jâeng tam rùat

I call the police.    Show Details
นักท่องเที่ยวตกระเบียงโรงแรมเสียชีวิต

nák thông thîao tòk ra biang roong raem sǐa chii wít

A tourist died after falling from a hotel balcony.    Show Details
เขาลุกให้หญิงสูงอายุนั่ง

khǎo lúk hâi yǐng sǔung aa yú nâng

He offered his seat to the old lady.    Show Details
โปรดรอข้างนอก

pròot roo khâang nôok

Please wait outside.    Show Details
ผมจะไม่โกหกคุณอีก

phǒm jà mâi koo hòk khun ìik

I'm never going to lie to you again.    Show Details
ผมเสียใจ คุณพูดถูก!

phǒm sǐa jai khun phûut thùuk!

I'm sorry, you are right of course!    Show Details
ผมเป็นเพื่อนของคุณ

phǒm pen phûean khǒong khun

I'm your friend.    Show Details
พวกเราเหนื่อยมาก

phûak rao nùeai mâak

We are very tired.    Show Details
ผมจำไม่ได้ว่าวันนี้วันเกิดคุณ

phǒm jam mâi dâai wâa wan níi wan kòet khun

I didn't realise your birthday is today.    Show Details
รถผมต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้ว

rót phǒm tông plìan thàai náam man khrûeang láeo

My car needs an oil change.    Show Details
คุณไม่ได้รูดซิปน่ะ!

khun mâi dâai rûut síp nâ!

Your fly is open!    Show Details
เขาชอบเล่นฟุตบอลกับเพื่อน ๆ

khǎo chôop lên fút bon kàp phûean (repeat previous word)

He likes to play football with his friends.    Show Details
ผมจะบอกเธอ

phǒm jà bòok thoe

I will tell her.    Show Details
นี่เป็นความคิดคุณหรือ?

nîi pen khwaam khít khun rǔe?

Was this your idea?    Show Details
เขาเป็นบุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในวงการดนตรี

khǎo pen bùk khon sǎm khan thîi mii ìt thí phon thîi sùt khon nùeng nai wong kaan don trii

He is one of the most influential figures in the music industry.    Show Details
"แกมันอกตัญญู!" เขากล่าวอย่างโกรธเกรี้ยว

"kae man à kà tan yuu!" khǎo klàao yàang kròot krîao

"You are so ungrateful!" he said angrily.    Show Details
คุณแน่ใจว่าเป็นอย่างนั้นหรือ?

khun nâe jai wâa pen yàang nán rǔe?

Are you sure about that?    Show Details
เขาเป็นทหารที่กล้าหาญ

khǎo pen tha hǎan thîi klâa hǎan

He is a brave soldier.    Show Details
วันนี้ร้อนมาก

wan níi róon mâak

It is very hot today.    Show Details
โรงแรมเต็มหมดแล้ว

roong raem tem mòt láeo

The hotel is fully booked.    Show Details
การดูโทรทัศน์มากเกินไปเป็นผลเสียต่อเด็กหรือไม่?

kaan duu thoo ra thát mâak koen pai pen phǒn sǐa tòo dèk rǔe mâi?

Does too much TV harm kids?    Show Details
เขากำลังไอ

khǎo kam lang ai

He is coughing.    Show Details
เขาจะปกป้องคุณ

khǎo jà pòk pôong khun

He will protect you.    Show Details
วันหนึ่ง วิทยาศาสตร์จะอธิบายจุดเริ่มต้นของจักรวาลได้

wan nùeng wít tha yaa sàat jà à thí baai jùt rôem tôn khǒong jàk kra waan dâai

One day science will explain the beginning of the universe.    Show Details
เขาจะไม่เชื่อฟังผมแน่ ๆ

khǎo jà mâi chûea fang phǒm nâe (repeat previous word)

He will not obey me.    Show Details
พวกเขาจะช่วยสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่

phûak khǎo jà chûai sâang roong rian khûen mài

They will help rebuild the school.    Show Details
ก๊อกน้ำในห้องน้ำของฉันมีน้ำหยด

kók náam nai hông náam khǒong chǎn mii náam yòt

The tap in my bathroom is dripping.    Show Details
เธอรู้สึกคลื่นไส้จนอาเจียน

thoe rúu sùek khlûen sâi jon aa jian

She felt so sick that she vomited.    Show Details
ผมรอคอยที่จะพบคุณอีกครั้ง!

phǒm roo khooi thîi jà phóp khun ìik khráng!

I'm looking forward to seeing you again!    Show Details
เขาจะต้องไม่รู้ความจริง

khǎo jà tông mâi rúu khwaam jing

He must never find out the truth.    Show Details
สัตว์บางชนิดก็เลี้ยงไม่เชื่อง

sàt baang chá nít kôo líang mâi chûeang

Some animals can't be tamed.    Show Details
เธอโกหกผม

thoe koo hòk phǒm

She lied to me.    Show Details
ผมจะทำพรุ่งนี้

phǒm jà tham phrûng níi

I'll do it tomorrow.    Show Details
พวกเขาเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดหรือไม่? ไม่ พวกเขาไม่เกี่ยวข้องกันทางสายเลือด

phûak khǎo kìao không kan thaang sǎai lûeat rǔe mâi? mâi phûak khǎo mâi kìao không kan thaang sǎai lûeat

Are they blood related? No, they are not.    Show Details
ไม่ต้องกลัว!

mâi tông klua!

Don't be scared!    Show Details
ลูก ๆ ทำให้ผมหัวเราะได้ทุกวัน

lûuk (repeat previous word) tham hâi phǒm hǔa ró dâai thúk wan

My kids make me laugh every day.    Show Details
เที่ยวบินล่าช้าหนึ่งชั่วโมง

thîao bin lâa cháa nùeng chûa moong

The flight is delayed by one hour.    Show Details
คุณควรปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นเดียวกับที่ต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อคุณ

khun khuan pà ti bàt tòo phûu ùen chên diao kàp thîi tông kaan hâi phûu ùen pà ti bàt tòo khun

You should treat others how you want to be treated.    Show Details
คุณต้องควบคุมอารมณ์!

khun tông khûap khum aa rom!

You must control your temper!    Show Details
เขาสนใจพุทธศาสนา

khǎo sǒn jai phút thá sàat sa nǎa

He is interested in Buddhism.    Show Details
เธอรู้สึกเครียดตลอดเวลา

thoe rúu sùek khrîat tà lòot wee laa

She feels stressed all the time.    Show Details
เขาไม่ควรสูบบุหรี่ต่อหน้าเด็ก ๆ

khǎo mâi khuan sùup bu rìi tòo nâa dèk (repeat previous word)

He shouldn't smoke in front of the kids.    Show Details
ผลกีวีมีแหล่งกำเนิดที่ประเทศจีน

phǒn kii wîi mii làeng kam nòet thîi pra thêet jiin

The kiwi fruit is originally from China.    Show Details
บริษัททำผลกำไรได้มากขึ้น ขอบคุณความสามารถในการผลิตที่เพิ่มขึ้น

boo ri sàt tham phǒn kam rai dâai mâak khûen khòop khun khwaam sǎa mâat nai kaan pha lìt thîi phôem khûen

The company made more profits. Thanks to increased productivity.    Show Details
เค้กอร่อย!

khéek a ròi!

Cakes are delicious!    Show Details
ขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียของคุณ

khǒo sa daeng khwaam sǐa jai kàp kaan sǔun sǐa khǒong khun

I'm sorry for your loss.    Show Details
ระบบภูมิคุ้มกันของเด็กยังไม่พัฒนาเต็มที่

ra bòp phuum khúm kan khǒong dèk yang mâi phát tha naa tem thîi

The immune system of a child is not fully developed.    Show Details
หลายโรคแพร่โดยยุง

lǎai rôok phrâe dooi yung

Numerous diseases are spread by mosquitoes.    Show Details
แมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นที่นิยมที่สุดในโลก

maeo pen sàt líang thîi pen thîi ní yom thîi sùt nai lôok

The cat is the most popular pet in the world.    Show Details
การซื้อของในร้านขายของชำในขณะที่หิวเป็นความคิดที่แย่

kaan súe khǒong nai ráan khǎai khǒong cham nai kha nà thîi hǐo pen khwaam khít thîi yâe

Grocery shopping while hungry is a bad idea.    Show Details
นักแสดงจำนวนมากอาศัยอยู่ในลอสแอนเจลิส

nák sà daeng jam nuan mâak aa sǎi yùu nai lǒos aen jee lís

A lot of actors live in Los Angeles.    Show Details
สวนสาธารณะปิดในเวลากลางคืน

sǔan sǎ thaa ra ná pìt nai wee laa klaang khuen

The park is closed at night.    Show Details
ขนส่งมวลชนในโตเกียวไว้วางใจได้

khǒn sòng muan chon nai too kiao wái waang jai dâai

Public transport in Tokyo is very reliable.    Show Details
มิวนิคมีอัตราว่างงานต่ำที่สุดในประเทศเยอรมนี

miu nìk mii àt traa wâang ngaan tàm thîi sùt nai pra thêet yoe rá má nii

Munich has the lowest unemployment rate in Germany.    Show Details
หมีแพนด้ากินไม้ไผ่

mǐi phaen dâa kin máai phài

The panda eats bamboo.    Show Details
คุณจะพูดกับเขาเมื่อไหร่?

khun jà phûut kàp khǎo mûea rài?

When will you speak to him?    Show Details
ฉันไม่ชอบลองสิ่งใหม่ ๆ

chǎn mâi chôop loong sìng mài (repeat previous word)

I don't like trying new things.    Show Details
เขากระแอมแล้วจึงพูด

khǎo kra aem láeo jueng phûut

He cleared his throat and then spoke.    Show Details
Sunset Boulevard มีความยาวเกือบ 40 กิโลเมตร

Sunset Boulevard mii khwaam yaao kùeap 40 kì loo méet

Sunset Boulevard is almost 40 km long.    Show Details
ซื้อตั๋วรถโดยสารประจำทางบนรถ

súe tǔa rót dooi sǎan pra jam thaang bon rót

Bus tickets are purchased on the bus.    Show Details
อาหารกรีกอร่อย

aa hǎan krìik a ròi

Greek food is delicious.    Show Details
อุณหภูมิกำลังสูงขึ้น

un hà phuum kam lang sǔung khûen

The temperature is rising.    Show Details
เอดินเบอระเป็นเมืองหลวงของสก็อตแลนด์

ee din boe rá pen mueang lǔang khǒong sa kót laen

Edinburgh is the capital of Scotland.    Show Details
เธอไม่อยากทำงานหนัก

thoe mâi yàak tham ngaan nàk

She isn't willing to work hard.    Show Details
ผมกำลังรออยู่

phǒm kam lang roo yùu

I'm waiting.    Show Details
ผมแพ้นมวัว จึงดื่มนมแพะแทน

phǒm pháe nom wua jueng dùem nom pháe thaen

I'm allergic to cow's milk, therefore I drink goat's milk instead.    Show Details
ยาสีฟันนี้มีส่วนประกอบของสารธรรมชาติเท่านั้น

yaa sǐi fan níi mii sùan pra kòop khǒong sǎan tham ma châat thâo nán

This toothpaste contains only natural ingredients.    Show Details
คุณพูดอะไรกับเขา?

khun phûut a rai kàp khǎo?

What did you say to him?    Show Details
เงินเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้มีความสุข

ngoen phiang yàang diao mâi dâai tham hâi mii khwaam sùk

Money alone does not bring happiness.    Show Details
รถยนต์ของผมเสีย

rót yon khǒong phǒm sǐa

My car broke down.    Show Details
เธอไม่เชื่อฟังผม

thoe mâi chûea fang phǒm

She didn't obey me.    Show Details
เนินลูกนี้สูงชันมาก

noen lûuk níi sǔung chan mâak

The hill is very steep.    Show Details
ผมจับปลาได้

phǒm jàp plaa dâai

I catch a fish. / I caught a fish. / I can catch a fish.    Show Details
ภูเขาไฟลูกนี้ระเบิดเมื่อ 30 ปีก่อน

phuu khǎo fai lûuk níi ra bòet mûea30 pii kòon

This volcano erupted 30 years ago.    Show Details
ผมชอบคุณ

phǒm chôop khun

I like you.    Show Details
ขณะนี้เวลาสิบนาฬิกาสี่สิบห้านาที

kha nà níi wee laa sìp naa lí kaa sìi sìp hâa naa thii

It is a quarter to eleven.    Show Details
ขณะนี้เวลาสิบเอ็ดนาฬิกาสิบห้านาที

kha nà níi wee laa sìp èt naa lí kaa sìp hâa naa thii

It is a quarter past eleven.    Show Details
เธอเคยเป็นคนสำคัญในชีวิตผม

thoe khoei pen khon sǎm khan nai chii wít phǒm

She was an important person in my life.    Show Details
เรากินด้วยกัน

rao kin dûai kan

We eat together.    Show Details
ฉันกินเยอะเกินไปแล้ว

chǎn kin yóe koen pai láeo

I've eaten too much.    Show Details
ระดับน้ำต่ำในหน้าแล้ง

ra dàp náam tàm nai nâa láeng

In the dry season the water level is low.    Show Details
เรือลำนี้ใหญ่กว่าเรือไททานิกห้าเท่า

ruea lam níi yài kwàa ruea thai thaa nìk hâa thâo

This ship is five times bigger than the Titanic.    Show Details
1234...1920Next »