In the Middle Ages it was believed that the world consists of four elements: earth, water, air and fire.

In de Middeleeuwen geloofde men dat de wereld bestond uit vier elementen: aarde, water, lucht en vuur.    Show Details
If all the insects were to disappear from the Earth, within fifty years all life on Earth would end.

Als alle insecten van de aarde zouden verdwijnen, dan zou alle leven op aarde binnen vijftig jaar voorbij zijn.    Show Details
Because he has been unemployed for more than half a year, he now needs help from the government.

Omdat hij langer dan een half jaar werkloos is, heeft hij nu hulp nodig van de overheid.    Show Details
She passed away yesterday, 20 hours after she was admitted into hospital following a car crash.

Zij overleed gisteren, 20 uur nadat zij opgenomen was in het ziekenhuis, na een auto ongeluk.    Show Details
A study found that women underestimate their intelligence, while men do the opposite.

Een onderzoek heeft aangetoond dat vrouwen hun intelligentie onderwaarderen, terwijl mannen het tegenovergestelde doen.    Show Details
Due to black ice the vehicle left the road, but apart from a small dent nothing happened.

Door de ijzel raakte het voertuig van de weg, maar behalve een deukje was er niets aan de hand.    Show Details
According to the NOS the conference hall was completely full for Mr. Balkenende's speech.

Volgens de NOS was de vergaderzaal helemaal vol voor de toespraak van Jan-Peter Balkenende.    Show Details
Foxes eat a wide variety of foods, such as fruits, mice, birds, insects and squirrels.

Vossen eten veel verschillende soorten voedsel, zoals fruit, muizen, vogels, insecten en eekhoorns.    Show Details
The diet of lions consists of antilopes, gazelles, gnus, zebras and careless tourists.

Het menu van leeuwen bestaat uit antilopen, gazelles, gnoes, zebra's en onvoorzichtige toeristen.    Show Details
I'm not sure if I love or hate London, it's probably a love-hate relationship.

Ik weet niet zeker of ik van Londen houd of dat ik het haat, het is waarschijnlijk een haat-liefde verhouding.    Show Details
As orders declined, the company laid off 50% of its employees effective immediately.

Omdat het aantal bestellingen terugliep, heeft het bedrijf 50% van zijn werknemers met onmiddellijke ingang ontslagen.    Show Details
He had a severe traffic accident, and therefore can't work in his old profession.

Hij heeft een ernstig verkeersongeluk gehad en kan daarom zijn oude beroep niet meer uitoefenen.    Show Details
The ingredients of hummus are chickpeas, sesame, olive oil, lemon juice and salt.

De ingrediënten van hummus zijn kikkererwten, sesamzaad, olijfolie, citroensap en zout.    Show Details
Would you rather go on a hike through the mountains or sit by the pool and read?

Geef je de voorkeur aan een wandeltocht in de bergen of zit je liever aan het zwembad te lezen?    Show Details
Ever since he dresses more stylishly, he is having much more success with women.

Sinds hij zich moderner kleedt, is hij erg populair bij de vrouwen.    Show Details
Even though he doesn't have a proper education, he is a successful entrepreneur.

Ondanks dat hij geen goede opleiding heeft, is hij een succesvol ondernemer.    Show Details
Susi had only had a small glass of wine, but still she preferred to take a taxi.

Suzie had slechts een klein glas wijn gedronken, maar nam toch liever een taxi.    Show Details
Some antidepressants are suspected of increasing the risk of violent behaviour.

Van sommige antidepressiva wordt vermoed dat ze het risico op gewelddadig gedrag vergroten.    Show Details
If you want to be successful in life surround yourself with successful people.

Als je succes wilt hebben in het leven omring je dan met succesvolle mensen.    Show Details
Before you can send your forum post, you need to enter a confirmation code.

Voordat je een forumbericht kunt verzenden, moet je eerst de bevestigingscode invoeren.    Show Details
The soldiers had to spend months living without running water or electricity.

De soldaten moesten maandenlang zonder stromend water of elektriciteit leven.    Show Details
Her surgery was only last week, but already she's walking well with crutches.

Haar operatie was vorige week, maar ze loopt al heel goed met krukken.    Show Details
When I travel to other countries I bring copies of my passport along with me.

Als ik naar andere landen reis neem ik kopieën van mijn paspoort mee.    Show Details
They have been married for over 10 years, but so far don't have any children.

Ze zijn meer dan 10 jaar getrouwd, maar hebben nog geen kinderen.    Show Details
In the settings you can customise the program according to your requirements.

Door middel van de instellingen kun je het programma aan jouw behoeften aanpassen.    Show Details
My daughter came home from school crying today. "What happened?" I asked her.

Mijn dochter kwam vandaag huilend thuis van school. "Wat is er gebeurd?" vroeg ik haar.    Show Details
After a long period of research the company has introduced their new product.

Na een lange periode van onderzoek heeft het bedrijf zijn nieuwe product geïntroduceerd.    Show Details
I would like to fly to Majorca this year, however I haven't saved any money.

Ik zou dit jaar graag naar Mallorca willen vliegen, ik heb echter helemaal niets gespaard.    Show Details
Kim Jong-Il plans to solve hunger in North Korea by breeding giant rabbits.

Kim Jong-Il is van plan het hongerprobleem in Noord-Korea op te lossen door reuzenkonijnen te fokken.    Show Details
The criminals had broken into his house while he was away for three months.

De criminelen hadden in zijn huis ingebroken toen hij drie maanden weg was.    Show Details
Today the police confirmed that 30 people were killed in a car bomb attack.

De politie bevestigde vandaag dat 30 mensen waren omgekomen bij een aanslag met een autobom.    Show Details
Contrary to popular belief the ostrich does not hide its head in the sand.

In tegenstelling tot wat men in het algemeen denkt, verstopt de struisvogel zijn kop niet in het zand.    Show Details
I've been waiting for the delivery of the new furniture the whole morning.

Ik heb de hele ochtend op de levering van de nieuwe meubels gewacht.    Show Details
Due to an internal reorganisation, these two departments have been merged.

Door een interne reorganisatie zijn deze twee afdelingen samengevoegd.    Show Details
It is really astonishing what kind of creatures exist in the animal world.

Het is echt verbazingwekkend welke soorten schepsels er in de dierenwereld bestaan.    Show Details
Additionally I would take out this insurance, just to be on the safe side.

Bovendien zou ik voor alle zekerheid deze verzekering nemen.    Show Details
The Federal Reserve was established at a secret meeting on Jekyll Island.

De Federal Reserve werd opgericht tijdens een geheime vergadering op Jekyll Island.    Show Details
If you are looking for a job, look at the weekend edition of a newspaper.

Als je op zoek bent naar een baan, kijk dan in de weekendeditie van een krant.    Show Details
I wanted to fly my kite, but unfortunately the wind wasn't strong enough.

Ik wilde gaan vliegeren, maar helaas was de wind niet sterk genoeg.    Show Details
I like to eat garlic very much, even if I don't have any friends anymore.

Ik ben dol op knoflook, al houd ik geen vrienden meer over.    Show Details
"In the village everyone is talking about you." "I don't care!" she said.

"Iedereen in het dorp praat over je." "Dat kan me niet schelen!", zei ze.    Show Details
In comparison to the author's previous books, the new one is much better.

In vergelijking met de vorige boeken van de auteur is het nieuwe veel beter.    Show Details
The Summer Olympic Games took place for the first time in 1896 in Greece.

De Olympische zomerspelen vonden voor het eerst plaats in 1896 in Griekenland.    Show Details
Processed foods normally have a higher profit margin than natural foods.

Bewerkte voedingsmiddelen hebben doorgaans een hogere winstmarge dan natuurlijke voedingsmiddelen.    Show Details
She is still grieving for her husband, almost two years after his death.

Zij treurt bijna twee jaar na de dood van haar man nog steeds om hem.    Show Details
The British government announced spending cuts of over 6 billion pounds.

De Britse overheid kondigde bezuinigingen aan van meer dan 6 miljard pond.    Show Details
My language teacher said I should listen to tapes for an hour every day.

Mijn taalleraar zegt dat ik een uur per dag naar bandjes zou moeten luisteren.    Show Details
She ended the relationship, when she found out that he'd cheated on her.

Ze maakte een einde aan de relatie toen ze ontdekte dat hij haar had bedrogen.    Show Details
She wished he would occasionally clean the bathroom without being asked.

Ze wilde dat hij af en toe de badkamer schoonmaakte zonder dat ze het hoefde te vragen.    Show Details
He is clearly enjoying himself and not taking his success too seriously.

Hij vermaakt zich duidelijk en neemt zijn succes niet te serieus.    Show Details
The largest Chinese community outside Asia is located in San Francisco.

De grootste Chinese gemeenschap buiten Azië bevindt zich in San Francisco.    Show Details
She was diagnosed with a particularly aggressive form of breast cancer.

Ze werd gediagnosticeerd met een zeer agressieve vorm van borstkanker.    Show Details
Only Burma, Liberia and the United States don't use the metric system.

Alleen Birma, Liberia en de Verenigde Staten gebruiken het metrieke stelsel niet.    Show Details
When I lost the key to my house I had to call a locksmith to let me in.

Toen ik de sleutel van mijn huis verloren was moest ik de slotenmaker bellen om me er in te laten.    Show Details
We only had little petrol left, and shortly after that the car stopped.

We hadden bijna geen benzine meer, en kort daarna stopte de auto.    Show Details
Outside it's very cold, better take your woolly hat and scarf with you.

Het is erg koud buiten, je kunt beter je wollen muts en sjaal meenemen.    Show Details
Since she bought a widescreen TV, her life has become meaningful again.

Sinds ze een breedbeeld televisie heeft, is haar leven weer zinvol.    Show Details
Guests and staff were forced to leave the hotel, when a fire broke out.

Toen brand uitbrak, moesten de gasten en het personeel het hotel verlaten.    Show Details
Despite decades of warnings, people still continue smoking cigarettes.

Ondanks tientallen jaren waarschuwingen, blijven mensen nog steeds roken.    Show Details
During the earthquake in Haiti a lot of criminals escaped from prison.

Tijdens de aardbeving in Haïti ontsnapten vele misdadigers uit de gevangenis.    Show Details
The government wants to give teachers more freedom over the curriculum.

De overheid wil leraren meer vrijheid geven voor wat betreft het curriculum.    Show Details
This film is about the exploitation of illegal immigrants from Mexico.

Deze film gaat over de uitbuiting van illegale immigranten uit Mexico.    Show Details
Never mind about that.

Laat maar zitten.    Show Details
In our house, soup is often made from leftovers from the night before.

Bij ons thuis maken we vaak soep van de restjes van de vorige dag.    Show Details
As a result of global warming the polar bear is an endangered species.

Als gevolg van de opwarming van de aarde is de ijsbeer een bedreigde diersoort.    Show Details
Three times a year the work performance of every employee is reviewed.

De werkprestatie van elk personeelslid wordt drie keer per jaar beoordeeld.    Show Details
I bought myself some new shoes, and then I went to the hairdresser's.

Ik heb nieuwe schoenen voor mezelf gekocht en daarna ben ik naar de kapper gegaan.    Show Details
During the summer holidays my daughter always works in a supermarket.

Mijn dochter werkt altijd in een supermarkt tijdens de zomervakantie.    Show Details
He was unemployed for years, but eventually found a job as a janitor.

Hij is jaren werkloos geweest, maar heeft uiteindelijk een baan als portier gevonden.    Show Details
If you want to get to know her, you will have to take the initiative!

Als je haar wilt leren kennen, zul je zelf het initiatief moeten nemen!    Show Details
The members of this band come from completely different backgrounds.

De leden van deze band komen van totaal verschillende achtergronden.    Show Details
This lawyer charges more per hour than I make in a week. How greedy!

Deze advocaat berekent per uur meer dan dat ik in een week verdien. Wat hebberig!    Show Details
On Thursday she always went to the library and borrowed a new novel.

Op donderdag ging ze altijd naar de bibliotheek en leende een nieuwe roman.    Show Details
I've heard you have lost your job, is that true? Yes, I'm afraid so.

Is het waar dat je je baan bent verloren? Ja, ik ben bang van wel.    Show Details
Unfortunately I can't go climbing here, the land is completely flat.

Jammer genoeg kan ik hier niet klimmen, het land is helemaal vlak.    Show Details
When I've got stomach ache, I always make myself a hot water bottle.

Als ik buikpijn heb, maak ik altijd een warme kruik voor mezelf.    Show Details
I read in the newspaper that a whale was stranded on the British coast.

Ik las in de krant dat er een walvis is aangespoeld aan de Britse kust.    Show Details
The demands on natural resources have doubled in the past 50 years.

De vraag naar natuurlijke grondstoffen heeft zich in de laatste 50 jaar verdubbeld.    Show Details
She moved to Tokyo at the age of 14 to pursue a career in show business.

Ze verhuisde op veertienjarige leeftijd naar Tokio om carrière te maken in de showwereld.    Show Details
Mark Twain's autobiography was published 100 years after his death.

De autobiografie van Mark Twain werd 100 jaar na zijn dood gepubliceerd.    Show Details
If you want to lose weight you need to eat less and exercise more.

Als je wilt afvallen, moet je minder eten en meer bewegen.    Show Details
Following the uprising in Tunisia, the president fled the country.

Na de opstand in Tunesië is de president het land uitgevlucht.    Show Details
Egyptian protesters defied the curfew and returned to the streets.

Egyptische protesteerders trotseerden de avondklok en gingen terug de straat op.    Show Details
I'm allergic to cow's milk, therefore I drink goat's milk instead.

Ik ben allergisch voor koeienmelk, daarom drink ik geitenmelk.    Show Details
We are looking for an employee who is able to think strategically.

We zoeken een medewerker die in staat is strategisch te denken.    Show Details
Since the firm increased prices, the turnover dropped drastically.

Sinds het bedrijf de prijzen heeft verhoogd, is de omzet drastisch gedaald.    Show Details
In the last year the traffic on this street has become unbearable.

Het verkeer in deze straat is in het afgelopen jaar ondraaglijk geworden.    Show Details
From the top of the mountain you can see all the surrounding area.

Vanaf de top van de berg kan je de hele omgeving zien.    Show Details
I always borrow money from pessimists. They won't expect it back.

Ik leen altijd geld van pessimisten. Zij zullen het niet terug verwachten.    Show Details
Witnesses of this accident are asked to contact the police.

Getuigen van dit ongeluk wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.    Show Details
He loves his life in Brazil - the people, the food and the music.

Hij houdt van zijn leven in Brazilië - de mensen, het eten en de muziek.    Show Details
The most populous cities in Europe are London, Berlin and Madrid.

De dichtstbevolkte steden in Europa zijn Londen, Berlijn en Madrid.    Show Details
The battle lasted for 3 days and claimed the lives of 50,000 men.

De strijd duurde drie dagen en kostte aan 50.000 mannen het leven.    Show Details
Christmas is a time to get together with your family and friends.

Kerstmis is een tijd voor familie en vrienden.    Show Details
A study revealed that one in four Europeans have never used a PC.

Uit onderzoek blijkt dat één op de vier Europeanen nog nooit een PC heeft gebruikt.    Show Details
The city of Frankfurt is the largest financial centre in Germany.

Frankfurt is het grootste financiële centrum van Duitsland.    Show Details
For security I always put on a seatbelt, even for short journeys.

Ik doe altijd een autogordel om voor de veiligheid, ook voor korte ritjes.    Show Details
That furniture is brand new, and my cat has already scratched it.

Die meubelen zijn splinternieuw en mijn kat heeft er al krassen op gemaakt.    Show Details
He is a programmer and more interested in software than hardware.

Hij is programmeur en heeft meer interesse in software dan in hardware.    Show Details
"How old are you?" asked the policeman. "Fourteen," said the boy.

"Hoe oud ben je?" vroeg de politieman. "Veertien," zei de jongen.    Show Details
1234...2526Next »