Diabetes


โอภาส: หวัดดีสุวิทย์! เป็นไงบ้าง?

oo phâat: wàt dii sù wít! pen ngai bâang

Ophat: Hi Suwit! How are things?
สุวิทย์: ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เดือนที่แล้วเพิ่งรู้ว่าลูกชายผมเป็นเบาหวาน

sù wít: mâi khôi dii thâo rài duean thîi láeo phôeng rúu wâa lûuk chaai phǒm pen bao wǎan

Suwit: Oh, not so good. One month ago my son was diagnosed with diabetes.
โอภาส: เสียใจด้วยนะ เขาอายุเท่าไหร่หรือ?

oo phâat: sǐa jai dûai ná khǎo aa yú thâo rài rǔe?

Ophat: Sorry to hear that. How old is he?
สุวิทย์: 12 ขวบ

sù wít:12 khùap

Suwit: He is 12.
โอภาส: ลูกพี่ลูกน้องผมก็เป็นเบาหวาน แต่ว่าเขาอายุมากกว่า 40 แล้ว และก็น้ำหนักเกินด้วย

oo phâat: lûuk phîi lûuk nóong phǒm kôo pen bao wǎan tàe wâa khǎo aa yú mâak kwàa 40 láeo láe kôo náam nàk koen dûai

Ophat: My cousin has diabetes. But he is over 40 and overweight.
สุวิทย์: ลูกผมเป็นเบาหวานชนิดที่ 1 ลูกพี่ลูกน้องของคุณอาจเป็นเบาหวานชนิดที่ 2

sù wít: lûuk phǒm pen bao wǎan chá nít thîi1 lûuk phîi lûuk nóong khǒong khun àat pen bao wǎan chá nít thîi 2

Suwit: My son has type 1 diabetes. Your cousin probably has type 2 diabetes.
โอภาส: จริงด้วย แล้วมันต่างกันยังไงหรือ?

oo phâat: jing dûai láeo man tàang kan yang ngai rǔe?

Ophat: Right. And what is the difference?
สุวิทย์: ก็เบาหวานชนิดที่ 1 ไม่เกี่ยวกับการไม่ออกกำลังกาย แต่เป็นโรคภูมิต้านตนเอง

sù wít: kôo bao wǎan chá nít thîi 1 mâi kìao kàp kaan mâi òok kam lang kaai tàe pen rôok phuum tâan ton eeng

Suwit: Well, type 1 diabetes has nothing to do with lack of exercise. It is an autoimmune disease.
โอภาส: เรียกว่าโชคร้ายงั้นสิ?

oo phâat: rîak wâa chôok ráai ngán sì?

Ophat: So basically just bad luck?
สุวิทย์: ใช่ ตอนนี้ผมกำลังหาวิธีช่วยให้ลูกอาการดีขึ้น

sù wít: châi toon níi phǒm kam lang hǎa wí thii chûai hâi lûuk aa kaan dii khûen

Suwit: Yes. Right now I'm focusing on helping my son get better.
โอภาส: ขอให้โชคดีนะ ผมไปก่อนนะ!

oo phâat: khǒo hâi chôok dii ná phǒm pai kòon ná!

Ophat: I wish you luck. See you!
สุวิทย์: หวัดดีครับ!

sù wít: wàt dii khráp!

Suwit: Bye!

Listen to Thai Text:

Play Sound

Next Random Text