When he was a child he passionately collected stamps.

Als kind verzamelde hij enthousiast postzegels.    Show Details
There are only a few years left until his retirement.

Hij heeft nog maar enkele jaren te gaan tot zijn pensionering.    Show Details
The more you practise, the better your Dutch will be.

Hoe meer je oefent hoe beter je Nederlands wordt.    Show Details
This computer game sold more than one million copies.

Van dit computerspel zijn meer dan een miljoen exemplaren verkocht.    Show Details
Unfortunately there are no Japanese restaurants here.

Helaas zijn er hier geen Japanse restaurants.    Show Details
This marketing expert writes a blog entry every day.

Deze marketingexpert schrijft elke dag op een blog.    Show Details
Why is there no firewall installed on this computer?

Waarom is er geen firewall op deze computer geïnstalleerd?    Show Details
The company is forecasting a profit of 58.000 Euros.

Het bedrijf voorspelt een winst van 58.000 euro's.    Show Details
He has just married and is already having an affair.

Hij is nog maar pas getrouwd en heeft al een affaire.    Show Details
I want to try this on. Where are the changing rooms?

Ik wil dit proberen. Waar zijn de paskamers?    Show Details
A mass grave was found in the northeast of Slovenia.

In het noordoosten van Slovenië werd een massagraf gevonden.    Show Details
The immune system of a child is not fully developed.

Het immuunsysteem van een kind is niet volledig ontwikkeld.    Show Details
The Chernobyl disaster had devastating consequences.

Het ongeluk in Tsjernobyl had verwoestende gevolgen.    Show Details
He claims that the president won through vote fraud.

Hij claimt dat de president heeft gewonnen door fraude met de stemmen.    Show Details
The birth of the universe started with the big bang.

De geboorte van het heelal begon met de oerknal.    Show Details
I want to thank you in advance for your cooperation.

Ik wil u bij voorbaat bedanken voor uw medewerking.    Show Details
She was over forty when she finally found true love.

Ze was over de veertig toen ze eindelijk echte liefde vond.    Show Details
He loved his nephew as though he were his own child.

Hij hield van zijn neef alsof het zijn eigen kind was.    Show Details
The USA has a population of over 300 million people.

In de V.S. wonen meer dan 300 miljoen mensen.    Show Details
The suitcase is very heavy. Can you help me, please?

De koffer is heel zwaar. Zou je me kunnen helpen alsjeblieft?    Show Details
Many Third World countries are still underdeveloped.

Veel derdewereldlanden zijn nog altijd onderontwikkeld.    Show Details
Nowadays there aren't many traditional markets here.

Tegenwoordig vind je hier niet veel traditionele markten.    Show Details
I've got an appointment at 2 o'clock at the dentist.

Ik heb een afspraak bij de tandarts om twee uur.    Show Details
This company has branches in all major Dutch cities.

Het bedrijf heeft filialen in alle grote Nederlandse steden.    Show Details
There are many beautiful beaches in the Philippines.

Er zijn veel mooie stranden op de Filippijnen.    Show Details
Fun and productivity seem to be tightly intertwined.

Plezier en productiviteit lijken nauw met elkaar verweven.    Show Details
I have put on weight since the last time you saw me.

Ik ben dikker geworden sinds de laatste keer dat jij mij zag.    Show Details
I have uploaded a video which explains how it works.

Ik heb een video geüpload die uitlegt hoe het werkt.    Show Details
Danes are the happiest people in the world.

Denen zijn de gelukkigste mensen ter wereld.    Show Details
I've been at the police station for nearly 3 hours.

Ik ben bijna 3 uur op het politiebureau geweest.    Show Details
She attended a Catholic school until the age of 15.

Ze ging tot haar vijftiende naar een katholieke school.    Show Details
You should treat others how you want to be treated.

Je moet anderen behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden.    Show Details
Munich has the lowest unemployment rate in Germany.

München heeft het laagste werkloosheidscijfer in Duitsland.    Show Details
Our boss quickly fires employees who don't perform.

Onze baas ontslaat werknemers die niet presteren snel.    Show Details
Thailand is the largest rice exporter in the world.

Thailand is de grootste rijstexporteur ter wereld.    Show Details
He was diagnosed with Parkinson's at the age of 30.

Hij kreeg de diagnose Parkinson toen hij 30 was.    Show Details
A beautiful girl like you doesn't have a boyfriend?

Heeft zo'n mooi meisje als jij geen vriendje?    Show Details
Her water broke and soon afterwards she gave birth.

Haar vliezen braken en snel daarna beviel ze.    Show Details
There is a big gap between rich and poor in Brazil.

Er is een grote kloof tussen rijk en arm in Brazilië.    Show Details
We can go to the beach tomorrow if it doesn't rain.

We kunnen morgen naar het strand gaan als het niet regent.    Show Details
I live on the street behind the famous old brewery.

Ik woon in de straat achter de bekende oude brouwerij.    Show Details
Scientists believe that man is descended from apes.

Wetenschappers geloven dat de mens afstamt van de apen.    Show Details
Many animal species are under threat of extinction.

Vele diersoorten worden met uitsterven bedreigd.    Show Details
High blood pressure increases the risk of a stroke.

Hoge bloeddruk vergroot het risico op een beroerte.    Show Details
The number of new swine flu infections has doubled.

Het aantal nieuwe varkensgriepinfecties is verdubbeld.    Show Details
This author tends to use old-fashioned expressions.

Deze auteur is geneigd om ouderwetse uitdrukkingen te gebruiken.    Show Details
My parents will be furious, if I come home so late.

Mijn ouders zullen razend zijn als ik zo laat thuiskom.    Show Details
This hand gesture is considered rude in my country.

Deze handbeweging is onbeleefd in mijn land.    Show Details
Drug dealers are punished severely in this country.

Drugsdealers worden in dit land hard gestraft.    Show Details
Tomorrow is my birthday party, do you want to come?

Morgen is mijn verjaardagsfeestje, wil je ook komen?    Show Details
Bears have been seen several times in this area.

In dit gebied zijn meerdere keren beren gezien.    Show Details
Even though he is over sixty, he still feels young.

Ondanks dat hij al over de zestig is, voelt hij zich nog jong.    Show Details
"Good night, darling. Sweet dreams!", said her mom.

"Welterusten lieverd. Droom zacht!", zei haar moeder.    Show Details
Before you overtake look into the rear-view mirror.

Kijk voor het inhalen eerst in de achteruitkijkspiegel.    Show Details
I have asked him three times, but he didn't answer.

Ik heb het hem drie keer gevraagd, maar hij gaf geen antwoord.    Show Details
Use your mouse to select the text you want to copy.

Gebruik je muis om de tekst te selecteren die je wil kopiëren.    Show Details
"Bye girls, see you tomorrow!", he said and winked.

"Dag meisjes, tot morgen!", zei hij en knipoogde.    Show Details
Everybody knows that carrots are good for the eyes.

Iedereen weet dat wortels goed zijn voor je ogen.    Show Details
In his free time he collects old picture postcards.

In zijn vrije tijd verzamelt hij oude ansichtkaarten.    Show Details
I hate it when the movie is interrupted by adverts.

Ik haat het als de film wordt onderbroken door reclames.    Show Details
Monaco is the second smallest country in the world.

Monaco is het op één na kleinste land ter wereld.    Show Details
Corruption is common in many developing countries.

In veel ontwikkelingslanden is corruptie gewoon.    Show Details
Uganda is heavily reliant on the tourism industry.

Uganda is sterk afhankelijk van het toerisme.    Show Details
The politician survived the assassination attempt.

De politicus overleefde de moordpoging.    Show Details
Not a lot of people live in this barren landscape.

Er leven maar weinig mensen in dit barre landschap.    Show Details
The fire brigade failed to extinguish the fire.

De brandweer slaagde er niet in het vuur te blussen.    Show Details
A British soldier was killed while clearing mines.

Bij het opruimen van mijnen is een Britse soldaat omgekomen.    Show Details
The number of tourists fell a lot in recent years.

Het aantal toeristen is de laatste jaren behoorlijk gedaald.    Show Details
Strange but true - this hippo likes to drink coffee.

Raar maar waar - dit nijlpaard drinkt graag koffie.    Show Details
The policeman told him to step out of the vehicle.

De politieman beval hem uit het voertuig te komen.    Show Details
This toothpaste contains only natural ingredients.

Deze tandpasta bevat uitsluitend natuurlijke ingrediënten.    Show Details
In France, at least 19 people have died in floods.

In Frankrijk zijn ten minste 19 mensen omgekomen door overstromingen.    Show Details
He said he had come to Great Britain to find work.

Hij zei dat hij naar Groot Brittannië was gekomen om werk te zoeken.    Show Details
I don't understand. Could you repeat that, please?

Ik begrijp het niet. Kunt u dat alstublieft herhalen?    Show Details
This is the leading university in the country.

Dit is de meest vooraanstaande universiteit in het land.    Show Details
The largest earthquake ever recorded was in Chile.

De grootste aardbeving die ooit werd geregistreerd was in Chili.    Show Details
My grandmother was very pretty when she was young.

Mijn oma was heel mooi toen ze jong was.    Show Details
Smoking seriously harms you and others around you.

Roken is heel schadelijk voor jou en de mensen om je heen.    Show Details
Would you like to play another game of backgammon?

Wil je nog een spelletje backgammon spelen?    Show Details
Asian women often look much younger than they are.

Aziatische vrouwen zien er vaak veel jonger uit dan ze zijn.    Show Details
All things considered I recommend this university.

Alles bij elkaar genomen, kan ik deze universiteit aanbevelen.    Show Details
Chinese can be written vertically or horizontally.

Het Chinees kan zowel verticaal als horizontaal geschreven worden.    Show Details
In Europe, crocodiles are found only in zoos.

In Europa komen krokodillen alleen in dierentuinen voor.    Show Details
He is more interested in mathematics than physics.

Hij is meer geïnteresseerd in wiskunde dan in natuurkunde.    Show Details
Do you think time travel will be possible one day?

Denk je dat we ooit door de tijd zullen kunnen reizen?    Show Details
The consequences of this decision were disastrous.

De gevolgen van deze beslissing waren rampzalig.    Show Details
The elephant is the largest mammal living on land.

De olifant is het grootste landzoogdier.    Show Details
The castle was guarded by a fire-breathing dragon.

Het kasteel werd bewaakt door een vuurspuwende draak.    Show Details
I often spend long hours in front of the computer.

Ik breng vaak vele uren door achter mijn computer.    Show Details
Since he retired, he enjoys working in the garden.

Sinds hij gepensioneerd is, geniet hij ervan in de tuin te werken.    Show Details
He feared he would die after contracting malaria.

Hij was bang dat hij zou sterven na malaria te hebben opgelopen.    Show Details
In Egypt, a German tourist was killed by a shark.

In Egypte werd een Duitse toerist gedood door een haai.    Show Details
Hydrogen consists of one proton and one electron.

Waterstof bestaat uit één proton en één elektron.    Show Details
The prime minister was not available for comment.

De minister-president was niet beschikbaar voor commentaar.    Show Details
Is talking to yourself the first sign of madness?

Is tegen jezelf praten het begin van waanzin?    Show Details
The new government has simplified the tax system.

De nieuwe regering heeft het belastingsysteem eenvoudiger gemaakt.    Show Details
The company made 100,000 pounds profit last year.

Het bedrijf heeft vorig jaar 100.000 pond winst gemaakt.    Show Details
Please don't use any flavour enhancer in my dish.

Gebruik alstublieft geen smaakversterker in mijn eten.    Show Details
Can you recommend some dishes at this restaurant?

Kunt u enkele gerechten aanbevelen in dit restaurant?    Show Details
The first World Cup in Africa took place in 2010.

De eerste wereldcup in Afrika vond plaats in 2010.    Show Details
« Previous1234567...2526Next »