His performance was so bad, that eggs were thrown at him.

Hij werd met eieren bekogeld omdat zijn optreden erg slecht was.    Show Details
Instead of learning math he prefers to surf the Internet.

In plaats van wiskunde te leren surft hij liever op het internet.    Show Details
It is not certain whether we will have oil in the future.

Het is niet zeker of we in de toekomst nog olie zullen hebben.    Show Details
I'm glad to help, but I have to do something before that.

Ik wil graag helpen, maar ik moet eerst nog even iets anders doen.    Show Details
Excuse me, we would like to order.

Neemt u mij niet kwalijk, we zouden graag willen bestellen.    Show Details
The sperm whale is found in all the world's oceans.

De potvis komt in alle oceanen ter wereld voor.    Show Details
In Germany there are often traffic jams on the motorways.

In Duitsland zijn er vaak files op de snelwegen.    Show Details
He thanked her for her help. "You are welcome", she said.

Hij bedankte haar voor haar hulp. "Graag gedaan", zei ze.    Show Details
Except for a small piece of sausage his fridge was empty.

Op een klein stukje worst na was zijn koelkast leeg.    Show Details
Because of dense fog a collision of many cars took place.

Vanwege dichte mist ontstond een botsing waarbij veel auto's betrokken waren.    Show Details
It was difficult to understand but he rejected the offer.

Het was moeilijk te begrijpen maar hij wees het aanbod af.    Show Details
He does not meet the requirements for this job.

Hij voldoet niet aan de eisen voor deze baan.    Show Details
He does what he wants regardless of what his parents say.

Hij doet wat hij wil ongeacht wat zijn ouders zeggen.    Show Details
Walking your dog is a great way to get regular exercise.

Uw hond uitlaten is een uitstekende manier om regelmatig te bewegen.    Show Details
Millions of people died of smallpox in the 20th century.

In de 20e eeuw zijn er miljoenen mensen overleden aan pokken.    Show Details
When my father comes to visit us, we like to go fishing.

Als mijn vader ons komt bezoeken, gaan we graag vissen.    Show Details
I would like to apply for an internship at your company.

Ik zou graag stage lopen bij uw bedrijf.    Show Details
Nearly 3000 people died during the September 11 attacks.

Bijna 3000 mensen stierven tijdens de aanvallen op 11 september.    Show Details
If the universe is expanding, what is it expanding into?

Als het universum zich uitbreidt, waar breidt het zich dan naar uit?    Show Details
The sole survivor of the airplane crash was a Dutch boy.

De enige die het vliegtuigongeluk overleefde, was een Nederlandse jongen.    Show Details
You are young and have got your whole life ahead of you.

Je bent jong en hebt je hele leven nog voor je.    Show Details
Tower Bridge is a famous bridge across the River Thames.

Tower Bridge is een beroemde brug over de rivier de Theems.    Show Details
I have seen the film once, but it is worth seeing again.

Ik heb de film een keer gezien, maar het is de moeite waard hem nog eens te zien.    Show Details
All of Europe had dancing bears during the 13th century.

In de dertiende eeuw hield men door heel Europa dansende beren.    Show Details
He has already written several chapters of his new book.

Hij heeft al verscheidene hoofdstukken van zijn nieuwe boek geschreven.    Show Details
Our daughter is capable of occupying herself unattended.

Onze dochter kan zich in haar eentje vermaken.    Show Details
The adverts on television are really annoying sometimes.

Die televisiereclames zijn soms echt heel vervelend.    Show Details
Every year she puts flowers on the grave of her husband.

Ze legt elk jaar bloemen op het graf van haar man.    Show Details
He is my best friend, because he is always there for me.

Hij is mijn beste vriend, want hij is er altijd voor me.    Show Details
According to the weather forecast it will snow tomorrow.

Volgens de weersvoorspelling gaat het morgen sneeuwen.    Show Details
To save time he bought his diploma through the Internet.

Om tijd te besparen, kocht hij zijn diploma via het internet.    Show Details
The Canadian and the Spaniard are going to have a baby.

De Canadees en de Spanjaard gaan een baby krijgen.    Show Details
"My marriage is over," she said with tears in her eyes.

"Mijn huwelijk is voorbij", zei ze met tranen in de ogen.    Show Details
The doctor said I have to take these tablets regularly.

De dokter zei dat ik deze tabletten regelmatig moet innemen.    Show Details
Fifty percent of the trains are affected by the strike.

Vijftig procent van de treinen is getroffen door de staking.    Show Details
A holidaymaker died after falling from a hotel balcony.

Een vakantieganger is overleden nadat hij van een hotelbalkon viel.    Show Details
About 3 million Russian tourists visit Turkey annually.

Jaarlijks bezoeken ongeveer drie miljoen Russische toeristen Turkije.    Show Details
I don't want to be in a club that wants me as a member.

Ik wil niet bij een club zitten die me als lid wil.    Show Details
Paris is one of the most beautiful cities in the world.

Parijs is een van de mooiste steden ter wereld.    Show Details
If you could be invisible for a day, what would you do?

Als je voor een dag onzichtbaar zou kunnen zijn, wat zou je dan doen?    Show Details
Items left on a shelf for a long time will gather dust.

Spullen die lang op de plank liggen worden stoffig.    Show Details
200 million people in China live on less than $1 a day.

In China leven 200 miljoen mensen van minder dan 1$ per dag.    Show Details
Do you speak Spanish? Otherwise you won't get that job.

Spreek je Spaans? Anders krijg je die baan niet.    Show Details
Once I have finished school, I want to become an actor.

Als ik mijn school heb afgemaakt, wil ik acteur worden.    Show Details
His wife deliberately kept this information to herself.

Zijn vrouw hield deze informatie expres voor zichzelf.    Show Details
His parents were at the wedding as well as his ex-wife.

Zijn ouders en ex-vrouw waren op de bruiloft.    Show Details
In the old days, people believed in fairies and ghosts.

Vroeger geloofden de mensen in feeën en geesten.    Show Details
Always look left and right before you cross the street.

Kijk altijd naar links en naar rechts voor je de straat oversteekt.    Show Details
She wants to spend the rest of her life in New Zealand.

Ze wil de rest van haar leven in Nieuw-Zeeland doorbrengen.    Show Details
Most areas of the brain are still active during sleep.

De meeste delen van de hersenen zijn nog actief tijdens de slaap.    Show Details
He doesn't care about the consequences of his actions.

De gevolgen van zijn acties kunnen hem niet schelen.    Show Details
This travel guide contains a lot of wrong information.

Deze reisgids bevat veel foute informatie.    Show Details
Everyone thinks you're the best teacher in the school.

Iedereen vindt dat je de beste leraar van de school bent.    Show Details
This brutal act of terrorism cost many people's lives.

Deze wrede terroristische daad kostte vele levens.    Show Details
I think this is the best guidebook if you fly to Maui.

Ik denk dat dit de beste reisgids is als je naar Maui vliegt.    Show Details
He can't play in the match because of an ankle injury.

Hij kan de wedstrijd niet spelen vanwege een enkelblessure.    Show Details
Every morning my neighbour wakes me up with yodelling!

Mijn buurman wekt me elke morgen met gejodel!    Show Details
You can tell from her accent that she's from Scotland.

Aan haar accent kun je horen dat ze uit Schotland komt.    Show Details
The movie has been criticised for glorifying violence.

De film is bekritiseerd vanwege de verheerlijking van geweld.    Show Details
Sometimes after I read a scary book I have nightmares.

Als ik een eng boek heb gelezen heb ik soms nachtmerries.    Show Details
I hope to live to a hundred like my great-grandmother.

Ik hoop dat ik net als mijn overgrootmoeder honderd jaar word.    Show Details
The Catholic Church condemns the use of contraception.

De katholieke kerk veroordeelt het gebruik van voorbehoedsmiddelen.    Show Details
He panicked realising that the brakes weren't working.

Hij raakte in paniek toen hij besefte dat de remmen niet werkten.    Show Details
Today, we are going to the museum of contemporary art.

Vandaag gaan we naar het museum van hedendaagse kunst.    Show Details
She has been less depressed since she found a new job.

Ze is minder depressief sinds ze een nieuwe baan heeft.    Show Details
After the AC/DC concert I had to go to the ear doctor.

Na het concert van AC/DC moest ik naar de oorarts.    Show Details
I couldn't believe it, but he actually told the truth.

Ik kon het niet geloven, maar hij vertelde echt de waarheid.    Show Details
During the Second World War Portugal remained neutral.

Portugal bleef neutraal tijdens de Tweede Wereldoorlog.    Show Details
The secret document was leaked to the press yesterday.

Het geheime document is gisteren uitgelekt naar de pers.    Show Details
Unfortunately the exact sequence of events is unknown.

Helaas is de juiste volgorde van de gebeurtenissen niet bekend.    Show Details
Along this part of the coast you can often see whales.

Langs dit deel van de kust kan je vaak walvissen zien.    Show Details
Many drug addicts turn to crime to fund their habits.

Veel drugsverslaafden gaan de criminaliteit in om hun verslaving te financieren.    Show Details
Is there a word processor installed on your computer?

Is er op jouw computer een tekstverwerker geïnstalleerd?    Show Details
In my view a military parade is a vulgar display of power.

Naar mijn mening is een militaire parade een vulgair vertoon van macht.    Show Details
What is the recommended retail price of this product?

Wat is de aanbevolen verkoopprijs van dit product?    Show Details
The brain is the most complex part of the human body.

De hersenen zijn het meest complexe deel van het menselijk lichaam.    Show Details
The Bulgarian and Russian languages are very similar.

De Bulgaarse en de Russische taal lijken erg op elkaar.    Show Details
The prototype of this product doesn't work very well.

Het prototype van dit product werkt niet erg goed.    Show Details
The shortest day of the year is on December the 21st.

De kortste dag van het jaar is op 21 december.    Show Details
Most of New Guinea is covered in tropical rainforest.

Het grootste deel van Nieuw-Guinea is bedekt met tropisch regenwoud.    Show Details
The sign outside read: "Staff wanted - apply within".

Op het bord buiten stond: "Personeel gezocht - meld u binnen aan."    Show Details
Tenerife is the biggest island of the Canary Islands.

Tenerife is het grootste eiland van de Canarische eilanden.    Show Details
How can I send a text message with this mobile phone?

Hoe kan ik met deze mobiele telefoon een SMS-bericht versturen?    Show Details
I'm sorry for your loss.

Gecondoleerd.    Show Details
He was hired as a bodyguard of a wealthy businessman.

Hij werd aangenomen als bodyguard voor een rijke zakenman.    Show Details
This company has 62 stores across the United Kingdom.

Dit bedrijf heeft 62 winkels door heel Groot Brittannië.    Show Details
I used to love playing this game when I was your age!

Toen ik net zo oud was als jij speelde ik dit spelletje graag!    Show Details
When I was 16, I was madly in love with my maths teacher.

Toen ik zestien was, was ik smoorverliefd op mijn wiskundeleraar.    Show Details
After running a marathon he had blisters on his feet.

Nadat hij de marathon had gelopen had hij blaren op zijn voeten.    Show Details
The train is late! Are we going to get there on time?

De trein is laat! Komen we wel op tijd?    Show Details
He regained consciousness 2 hours after the accident.

Twee uur na het ongeluk kwam hij weer bij bewustzijn.    Show Details
I don't believe that, it's a crazy conspiracy theory!

Dat geloof ik niet, dat is een gekke samenzweringstheorie!    Show Details
In August it's unbearably hot in the south of Turkey.

In augustus is het ondraaglijk heet in het zuiden van Turkije.    Show Details
In the past, hats were an indicator of social status.

Vroeger gaf een hoed de sociale status aan.    Show Details
Recently the value of the US Dollar has been falling.

De waarde van de Amerikaanse dollar is de laatste tijd aan het dalen.    Show Details
I'm absolutely sure, that this is the right decision.

Ik ben er absoluut zeker van dat dit de juiste beslissing is.    Show Details
My mother has been collecting owls for over 15 years.

Mijn moeder verzamelt al meer dan vijftien jaar uilen.    Show Details
It was good that everyone was present at the meeting.

Het was goed dat iedereen aanwezig was bij de bespreking.    Show Details
Our little son is already very interested in science.

Ons zoontje heeft al veel belangstelling voor de natuurwetenschappen.    Show Details
On this island, there are still many monitor lizards.

Op dit eiland zijn nog steeds veel varanen.    Show Details
« Previous123456...2526Next »