There is a hole in my sock, tomorrow I'll need to buy a new pair!

Er zit een gat in mijn sok, ik zal morgen een nieuw paar moeten kopen!    Show Details
My computer is behaving very strangely, I think I've got a virus.

Mijn computer doet erg vreemd, ik denk dat ik een virus heb.    Show Details
The whole affair is a shameless attempt to manipulate the public.

De hele affaire is een schaamteloze poging het publiek te manipuleren.    Show Details
Swahili is the official language of Tanzania, Kenya and Uganda.

Swahili is de officiële taal van Tanzania, Kenia en Oeganda.    Show Details
Zimbabwe's economy collapsed under Mugabe's government.

De economie van Zimbabwe stortte in onder de regering van Mugabe.    Show Details
The 2010 Haiti earthquake claimed the lives of around 200,000 people.

De aardbeving in Haïti in 2010 heeft aan ongeveer 200.000 mensen het leven gekost.    Show Details
"Night of the Living Dead" is considered a horror movie classic.

"Night of the Living Dead" wordt beschouwd als een klassieke horrorfilm.    Show Details
He is one of the most influential figures in the music industry.

Hij is één van de meest invloedrijke figuren in de muziekindustrie.    Show Details
The thief was caught when his DNA was found on a cigarette butt.

De dief werd opgepakt nadat zijn DNA gevonden werd op een sigarettenpeuk.    Show Details
Saturday is a day for many people to enjoy themselves and relax.

Zaterdag is voor veel mensen een dag om te ontspannen en te genieten.    Show Details
The situation could only be brought under control with the help of reinforcements.

De situatie kon alleen onder controle worden gebracht met behulp van versterking.    Show Details
Can you check if the rear light works?

Kun je even kijken of het achterlicht werkt?    Show Details
This hotel is horrible, they charge an extra fee for everything.

Dit hotel is verschrikkelijk, ze berekenen overal extra kosten voor.    Show Details
My mother often makes vegetable soup, because it's very healthy.

Mijn moeder maakt vaak groentesoep omdat het erg gezond is.    Show Details
She drinks far too much. In addition, she started smoking again!

Ze drinkt veel te veel. Bovendien is ze weer begonnen met roken!    Show Details
He is from the USA, but his great-grandparents are from Germany.

Hij komt uit de Verenigde Staten, maar zijn overgrootouders komen uit Duitsland.    Show Details
This is one of the greatest unsolved crimes of the last century.

Dit is een van de bekendste onopgeloste misdaden van de laatste eeuw.    Show Details
The United States has a lot of military bases around the world.

De Verenigde Staten heeft veel militaire basissen over de hele wereld.    Show Details
An explosion at Moscow's airport has killed at least 10 people.

Een explosie op de luchthaven van Moskou heeft aan minstens 10 mensen het leven gekost.    Show Details
Jack Sparrow is a fictional character played by Johnny Depp.

Jack Sparrow is een fictief karakter dat gespeeld wordt door Johnny Depp.    Show Details
The company made more profits thanks to increased productivity.

Het bedrijf heeft dankzij een verhoogde productiviteit meer winst gemaakt.    Show Details
Before the plane took off the runway had to be cleared of snow.

Voordat het vliegtuig opsteeg moest de startbaan sneeuwvrij worden gemaakt.    Show Details
In the summertime, you can hear the crickets chirping at night.

In de zomer kun je 's nachts de krekels horen sjirpen.    Show Details
The supervisor did not recognise the gravity of the situation.

De opzichter zag de ernst van de situatie niet in.    Show Details
They have a lot of pets: Dogs, cats, a fish and even a lizard!

Ze hebben veel huisdieren: honden, katten, een vis en zelfs een hagedis!    Show Details
The trip on the weekend was fantastic. I enjoyed it immensely!

De weekendtrip was fantastisch. Ik heb reusachtig genoten!    Show Details
Somebody stole my wallet. Where is the nearest police station?

Iemand heeft mijn portemonnee gestolen. Waar is het dichtstbijzijnde politiebureau?    Show Details
I would like to rent a car with GPS.

Ik wil graag een auto met GPS huren.    Show Details
The chameleon's colour adapts to its surroundings.

De kleur van de kameleon past zich aan aan zijn omgeving.    Show Details
Car sales have decreased due to the economic situation.

De verkoop van auto's is verminderd ten gevolge van de economische situatie.    Show Details
Admittedly, the hotel wasn't very good, but it was very cheap.

Toegegeven, het hotel was niet heel goed, maar het was heel goedkoop.    Show Details
The new single of this singer immediately reached the top ten.

De nieuwe single van deze zanger kwam onmiddellijk in de top tien.    Show Details
The operation was successful, but he is not yet out of danger.

De operatie was succesvol, maar hij is nog niet buiten gevaar.    Show Details
The most important thing is that you learn from your mistakes.

Het belangrijkste is dat je van je fouten leert.    Show Details
I used to be indecisive, now I'm not sure about that anymore.

Vroeger was ik besluiteloos, nu ben ik daar niet meer zo zeker van.    Show Details
No party has been able to secure a majority in the elections.

Geen enkele partij is erin geslaagd een meerderheid te behalen in de verkiezingen.    Show Details
They were close friends for two years before falling in love.

Voor ze verliefd werden waren ze twee jaar goede vrienden.    Show Details
It's impossible to imagine life without the Internet anymore.

Het is onmogelijk nog een leven zonder internet voor te stellen.    Show Details
The tunnel will remain closed due to the fire disaster.

De tunnel zal gesloten blijven vanwege de vuurramp.    Show Details
She thinks that anybody who believes in God is superstitious.

Zij denkt dat iedereen die in God gelooft bijgelovig is.    Show Details
We have been married for eleven years and have four children.

We zijn elf jaar getrouwd en hebben vier kinderen.    Show Details
After installing this programme my computer became unstable.

Na het installeren van dit programma is mijn computer onstabiel geworden.    Show Details
The exploitation of the rainforest has become a major worry.

De uitbuiting van het regenwoud is een grote bron van zorgen geworden.    Show Details
Your credit card has been declined. Do you have another one?

Uw creditcard is afgewezen. Heeft u een andere?    Show Details
20% of the world's population consumes 80% of its resources.

20% van de wereldbevolking verbruikt 80% van zijn grondstoffen.    Show Details
If you do not study more, you will not pass your maths exam.

Als je niet meer studeert, zul je het wiskunde-examen niet halen.    Show Details
Los Angeles is the second largest city in the United States.

Los Angeles is de tweede grote stad in de Verenigde Staten.    Show Details
I'm also in favour of us celebrating New Year's Eve at home.

Ik ben er ook voor om oud en nieuw thuis te vieren.    Show Details
These days, the media in this country is not censored.

Tegenwoordig wordt de media in dit land niet meer gecensureerd.    Show Details
Are you really going to send me a postcard? Yes of course!

Ga je me echt een kaartje sturen? Ja natuurlijk!    Show Details
The number 13 is associated with bad luck in some countries.

In sommige landen wordt het getal 13 geassocieerd met pech.    Show Details
We went to the cinema, and afterwards to a fancy restaurant.

We gingen naar de bioscoop en daarna naar een chique restaurant.    Show Details
"Have fun in your holidays", said the teacher to the pupils.

"Veel plezier in de vakantie", zei de leraar tegen de leerlingen.    Show Details
Can you remember how to calculate the perimeter of a square?

Kun je je herinneren hoe je de omtrek van een vierkant berekent?    Show Details
There's more and more information available on the Internet.

Er is steeds meer informatie beschikbaar op het internet.    Show Details
British people are obsessed with the idea of owning a house.

Britten zijn bezeten van het idee een eigen huis te bezitten.    Show Details
An investigation into the cause of his death is ongoing.

Een onderzoek naar de oorzaak van zijn dood is nog aan de gang.    Show Details
Some people still believe that the moon landing was a hoax.

Sommige mensen geloven nog steeds dat de maanlanding bedrog was.    Show Details
Audrey Hepburn preferred a quiet life to glamorous parties.

Audrey Hepburn had liever een rustig leven in plaats van glamourfeestjes.    Show Details
Some people regard Buddhism as a philosophy not a religion.

Sommige mensen beschouwen boeddhisme als een filosofie en niet als een godsdienst.    Show Details
You've got your whole life ahead of you when you are young.

Je hebt nog je hele leven voor je als je jong bent.    Show Details
I've read in the newspaper that the U.S. poverty rate rose.

Ik heb in de krant gelezen dat het armoedecijfer in de VS is gestegen.    Show Details
One day science will explain the beginning of the universe.

Ooit zal de wetenschap het begin van het universum uitleggen.    Show Details
I don't think he understands the seriousness of this issue.

Ik denk niet dat hij de ernst van deze kwestie begrijpt.    Show Details
Most of the tourists visit the southern part of the island.

De meeste toeristen bezoeken het zuidelijke deel van het eiland.    Show Details
I've heard there is a crab species that can crack coconuts.

Ik hoorde dat er een soort krab bestaat die kokosnoten kan openbreken.    Show Details
Food always tastes best when it comes from your own garden.

Voedsel uit eigen tuin smaakt altijd het best.    Show Details
He became a millionaire after spotting a gap in the market.

Hij werd miljonair nadat hij een gat in de markt had ontdekt.    Show Details
It's better to agree to a price before getting into a taxi.

Je kunt beter een prijs afspreken voor je in de taxi stapt.    Show Details
When she kissed the frog, it turned into a handsome prince.

Toen ze de kikker kuste, veranderde deze in een knappe prins.    Show Details
If you just won a million dollars, would you quit your job?

Als je net een miljoen dollar gewonnen had, zou je dan je baan opzeggen?    Show Details
My father was a farmer, he lived in a village near Cologne.

Mijn vader was boer, hij woonde in een dorp in de buurt van Keulen.    Show Details
My promotion means more money but also more responsibility.

Mijn promotie betekent meer geld maar ook meer verantwoordelijkheid.    Show Details
Yesterday I went to the computer shop to buy a new scanner.

Gisteren was ik in de computerzaak om een nieuwe scanner te kopen.    Show Details
I would like to buy a ticket for the next flight to Munich.

Ik zou graag een ticket willen kopen voor de eerstvolgende vlucht naar München.    Show Details
Watching golf is one of the dullest sports to watch on TV.

Golf is één van de saaiste sporten om naar te kijken op TV.    Show Details
The symptoms of malaria are fever, shivering and vomiting.

De symptomen van malaria zijn koorts, rillingen en braken.    Show Details
My dream is to see elephants in the wild in Africa.

Mijn droom is om in Afrika olifanten in het wild te zien.    Show Details
According to psychologists there are five stages of grief.

Volgens psychologen zijn er vijf fasen van verdriet.    Show Details
How do you like the new teacher? I think she is very nice.

Wat vind jij van de nieuwe lerares? Ik vind haar erg aardig.    Show Details
I had breakfast, and shortly afterwards I drove into town.

Kort nadat ik ontbeten had, reed ik naar de stad.    Show Details
He developed the company from nothing to a big enterprise.

Hij heeft het bedrijf vanuit het niets opgebouwd tot een grote onderneming.    Show Details
This file is too large for sending as an email attachment.

Dit bestand is te groot om als emailbijlage te kunnen worden verstuurd.    Show Details
Tom is really handsome, and he also has a sense of humour.

Tom is echt knap en hij heeft ook gevoel voor humor.    Show Details
I've seen a film about strange creatures from outer space.

Ik heb een film gezien over vreemde wezens uit de ruimte.    Show Details
It is better to drive in a lower gear when going downhill.

Je kunt beter in een lagere versnelling rijden als je bergaf gaat.    Show Details
He was admitted to a hospital after he had eaten bad food.

Hij moest worden opgenomen in het ziekenhuis na het eten van bedorven voedsel.    Show Details
More than 50 million people died in the Second World War.

Meer dan 50 miljoen mensen kwamen om in de Tweede Wereldoorlog.    Show Details
More than 30 insurgents were killed during the operation.

Meer dan 30 opstandelingen kwamen om tijdens de actie.    Show Details
The sudden rise in share prices has surprised economists.

De plotselinge stijging in aandelenprijzen heeft economen verrast.    Show Details
Without the microchip there would be no modern computers.

Zonder de microchip zouden er geen moderne computers zijn.    Show Details
The working hours of my current job are not very regular.

De werkuren van mijn huidige baan zijn niet echt regelmatig.    Show Details
On Valentine's Day he bought her a huge bunch of flowers.

Op Valentijnsdag kocht hij een grote bos bloemen voor haar.    Show Details
I would go to the party with my friends tonight but I'm too busy.

Ik zou vanavond met mijn vrienden naar een feestje gaan, maar ik heb het te druk.    Show Details
Crocodiles, lizards, snakes and turtles are all reptiles.

Krokodillen, hagedissen, slangen en schildpadden zijn allemaal reptielen.    Show Details
Whenever I sail a boat, I almost always get seasick.

Telkens wanneer ik met een boot vaar, word ik bijna altijd zeeziek.    Show Details
About 3 million people of Turkish origin live in Germany.

In Duitsland wonen ongeveer 3 miljoen mensen van Turkse afkomst.    Show Details
It took her a long time to recover from her car accident.

Het heeft lang geduurd voordat ze was hersteld van haar auto-ongeluk.    Show Details
The red-light district is dangerous at night. Be careful!

De rosse buurt is 's avonds gevaarlijk. Kijk uit!    Show Details
The assassination attempt on the president was prevented.

De moordaanslag op de president werd voorkomen.    Show Details
« Previous12345...2526Next »