Because he has been unemployed for more than half a year, he now needs help from the government.

Da han har været arbejdsløs i mere end et halvt år, har han nu behov for offentlig støtte.    Show Details
Since orders declined, the company has fired 50% of the work force without notice.

Siden ordretilgangen er faldet, har firmaet fyret 50 % af arbejdsstyrken uden varsel.    Show Details
He had a severe traffic accident, and therefore can't work in his old profession.

Han var ude for en alvorlig trafikulykke, og kan derfor ikke arbejde i sit gamle job.    Show Details
Before you can send your forum message, you need to enter a confirmation code.

Før du kan sende dit indlæg til forummet, skal du indtaste en bekræftelseskode.    Show Details
My daughter came home from school crying today. "What happened?" I asked her.

Min datter kom grædende hjem fra skole i dag. "Hvad er der sket?", spurgte jeg hende.    Show Details
They have been married for over 10 years, but so far don't have any children.

De har været gift i over ti år, men har ingen børn endnu.    Show Details
You can customise the software to your needs under Settings.

Du kan tilpasse programmet efter dine behov under Indstillinger.    Show Details
I would like to fly to Majorca this year, however I haven't saved any money.

Jeg ville gerne flyve til Mallorca i år, men jeg har ikke sparet penge op.    Show Details
The thieves had broken into his house while he was away for three months.

Tyvene var brudt ind i hans hus, mens han var væk i tre måneder.    Show Details
I've been waiting for the delivery of the new furniture the whole morning.

Jeg har ventet på leveringen af de nye møbler hele morgenen.    Show Details
Due to an internal reorganisation, these two departments have been merged.

På grund af en intern omstrukturering er disse to afdelinger blevet lagt sammen.    Show Details
The Federal Reserve was established at a secret meeting on Jekyll Island.

Federal Reserve blev oprettet på et hemmeligt møde på Jekyll Island.    Show Details
If you are looking for a job, look at the weekend edition of a newspaper.

Hvis du leder efter et arbejde, så kig i weekendudgaven af en avis.    Show Details
The Summer Olympic Games took place for the first time in 1896 in Greece.

De olympiske sommerlege fandt sted for første gang i 1896 i Grækenland.    Show Details
I like to eat garlic very much, even if I don't have any friends anymore.

Jeg kan vældig godt lide at spise hvidløg, også selvom jeg ikke har nogen venner mere.    Show Details
I wanted to fly my kite, but unfortunately the wind wasn't strong enough.

Jeg ville ud og flyve med min drage, men desværre var vinden ikke stærk nok.    Show Details
Since she bought a widescreen TV, her life has become meaningful again.

Efter at hun købte et widescreen-tv, har hendes liv fået mening igen.    Show Details
I want to move to the countryside! A change of scenery will do us good.

Jeg vil flytte på landet! Lidt luftforandring vil gøre os godt.    Show Details
Do you want to go to the park? Maybe we will see a few squirrels again.

Har du lyst til at gå en tur i parken? Måske ser vi nogle egern igen.    Show Details
Outside it's very cold, better take your woolly hat and scarf with you.

Det er meget koldt udenfor, du må hellere tage din uldne hue og dit halstørklæde med dig.    Show Details
Three times a year the work performance of every employee is reviewed.

Tre gange om året bliver alle de ansattes arbejdsindsats vurderet.    Show Details
As a result of global warming the polar bear is an endangered species.

Som et resultat af global opvarmning er isbjørnen en truet dyreart.    Show Details
Guests and staff were forced to leave the hotel when a fire broke out.

Gæster og ansatte var tvunget til at forlade hotellet, da der udbrød brand.    Show Details
During the summer holidays my daughter always works in a supermarket.

I sommerferien arbejder min datter altid i et supermarked.    Show Details
If you want to get to know her, you will have to take the initiative!

Hvis du vil lære hende at kende, må du tage initiativet!    Show Details
I bought myself some new shoes, and then I went to the hairdresser's.

Jeg købte mig nogle nye sko, og så gik jeg til frisøren.    Show Details
He was unemployed for years, but eventually found a job as a janitor.

Han var arbejdsløs i flere år, men fandt til sidst et arbejde som pedel.    Show Details
I've heard you have lost your job, is that true? Yes, I'm afraid so.

Jeg har hørt, at du har mistet dit job, er det sandt? Ja, desværre.    Show Details
I read in the newspaper that a whale was stranded on the British coast.

Jeg læste i avisen, at en hval er strandet på den britiske kyst.    Show Details
Unfortunately I can't go climbing here, the land is completely flat.

Desværre kan jeg ikke tage ud og klatre her, landet er helt fladt.    Show Details
In this zoo there are many animals: giraffes, snakes, and sea lions.

I denne zoologiske have er der mange dyr: Giraffer, slanger og søløver.    Show Details
The new single of this singer immediately reached the top position.

Denne sangers nye single røg direkte ind på førstepladsen.    Show Details
We are looking for an employee who is able to think strategically.

Vi leder efter en medarbejder, som er i stand til at tænke strategisk.    Show Details
For security I always put on a seat belt, even for short journeys.

Af sikkerhedsmæssige årsager tager jeg altid sikkerhedssele på, selv på korte ture.    Show Details
Since the firm increased prices, the turnover dropped drastically.

Siden firmaet satte priserne op, er omsætningen faldet drastisk.    Show Details
In the last year the traffic on this street has become unbearable.

I løbet af det sidste år er trafikken på denne gade blevet uudholdelig.    Show Details
This city was almost completely destroyed in the second world war.

Denne by blev næsten totalt ødelagt under anden verdenskrig.    Show Details
A study revealed that one in four Europeans have never used a PC.

En undersøgelse afslørede, at én ud af fire europæere aldrig har brugt en PC.    Show Details
The city of Frankfurt is the largest financial centre in Germany.

Frankfurt er det største finansielle centrum i Tyskland.    Show Details
My computer is behaving very strangely, I think I've got a virus.

Min computer opfører sig meget mærkeligt. Jeg tror, jeg har fået en virus.    Show Details
That furniture is brand new, and my cat has already scratched it.

Møblerne er helt nye, og min kat har allerede kradset i dem.    Show Details
My mother often makes vegetable soup, because it's very healthy.

Min mor laver tit grøntsagssuppe, fordi det er rigtig sundt.    Show Details
The key to success is working hard, or letting others work hard.

Nøglen til succes er at arbejde hårdt eller at lade andre arbejde hårdt.    Show Details
This hotel is horrible, they charge an extra fee for everything.

Dette hotel er forfærdeligt, de afkræver ekstrabetaling for alt.    Show Details
He is from the USA, but his great-grandparents are from Germany.

Han er fra USA, men hans oldeforældre er fra Tyskland.    Show Details
Could you have a quick look to see if the rear light is working?

Vil du lige se, om baglygterne virker?    Show Details
In the South of Taiwan it's much hotter than it is in the North.

I det sydlige Taiwan er der meget varmere end i den nordlige del.    Show Details
She drinks far too much. In addition, she started smoking again!

Hun drikker alt for meget. Desuden er hun begyndt at ryge igen!    Show Details
You have to repeat another school year? What lousy performance!

Skal du gå et år om i skolen? Hvilken dårlig præstation!    Show Details
The chameleon can change colour according to its surroundings.

Kamæleonen kan ændre farve efter sine omgivelser.    Show Details
I would like to rent a car with a satellite navigation system.

Jeg vil gerne leje en bil med GPS.    Show Details
Somebody stole my wallet. Where is the nearest police station?

Nogen stjal min pung. Hvor er den nærmeste politistation?    Show Details
The trip on the weekend was fantastic. I enjoyed it immensely!

Turen i weekenden var fantastisk. Jeg nød det enormt meget!    Show Details
Selling of cars has slowed down due to the economic situation.

Bilsalget er gået ned på grund af den økonomiske situation.    Show Details
She thinks that anybody who believes in God is superstitious.

Hun mener, at alle, som tror på Gud, er overtroiske.    Show Details
It's impossible to imagine life without the Internet anymore.

Det er ikke længere muligt at forestille sig et liv uden internettet.    Show Details
There's more and more information available on the Internet.

Der er mere og mere information tilgængelig på internettet.    Show Details
We went to the cinema, and afterwards to a fancy restaurant.

Vi gik i biografen og bagefter på en fin restaurant.    Show Details
These days, the press in this country is no longer censored.

Nu om stunder bliver pressen i dette land ikke længere censureret.    Show Details
The diet of lions consists of antelopes, gazelles, gnus, zebras and careless tourists.

Løvers føde består af antiloper, gazeller, gnuer, zebraer og skødesløse turister.    Show Details
At this part of the coast you can often see humpback whales.

På denne del af kysten kan man ofte se pukkelhvaler.    Show Details
To gain access to this website you need to enter a password.

For at få adgang til dette websted skal du skrive en adgangskode.    Show Details
This is one of the greatest unsolved crimes of last century.

Dette er en af sidste århundredes største, uopklarede forbrydelser.    Show Details
The number 13 is associated with bad luck in some countries.

Tallet 13 er forbundet med uheld i nogle lande.    Show Details
If you just won a million dollars, would you quit your job?

Hvis du lige havde vundet en million dollars, ville du så forlade dit job?    Show Details
It's better to agree to a price before getting into a taxi.

Det er bedst at blive enige om en pris, inden man sætter sig ind i taxaen.    Show Details
I would like to buy a ticket for the next flight to Munich.

Jeg vil gerne købe en billet til det næste fly til München.    Show Details
The old skyscraper was destroyed in a controlled explosion.

Den gamle skyskraber blev ødelagt i en kontrolleret eksplosion.    Show Details
My father was a farmer, he lived in a village near Cologne.

Min far var landmand, han boede i en landsby i nærheden af Køln.    Show Details
My promotion means more money but also more responsibility.

Min forfremmelse betyder flere penge, men også mere ansvar.    Show Details
Yesterday I went to the computer shop to buy a new scanner.

I går gik jeg i computerforretningen for at købe en ny scanner.    Show Details
Next year I will visit the Philippines for the first time.

Næste år tager jeg til Filippinerne for første gang.    Show Details
He developed the company from nothing to a big enterprise.

Han udviklede firmaet fra ingenting til en stor virksomhed.    Show Details
What do you think of the new teacher? I think she is really nice.

Hvad synes du om den nye lærer? Jeg synes, hun er rigtig rar.    Show Details
Can you remember how to calculate the perimeter of a square?

Kan du huske, hvordan man udregner omkredsen af et kvadrat?    Show Details
Enjoy your holiday, the teacher said to the students.

Nyd ferien, sagde læreren til eleverne.    Show Details
This file is too large for sending as an email attachment.

Denne fil er for stor til at sende som vedhæftet i en e-mail.    Show Details
I had breakfast, and shortly afterwards I drove into town.

Jeg spiste morgenmad og kørte kort efter ind til byen.    Show Details
He was admitted to a hospital after he had eaten bad food.

Han blev indlagt på hospitalet efter at have spist dårlig mad.    Show Details
She is a good student, although she only studies at times.

Hun er en god elev, selv om hun kun studerer af og til.    Show Details
My boss is already over 50, but he still looks very young.

Min chef er allerede over 50, men han ser stadig meget ung ud.    Show Details
Tom is really handsome, and he also has a sense of humour.

Tom ser virkelig godt ud, og han har også humor.    Show Details
We don't have it in stock. But we can get it in 24 hours.

Vi har det ikke på lager. Men vi kan få det hjem på 24 timer.    Show Details
The red-light district is dangerous at night. Be careful!

Prostitutionskvarteret er farligt om natten. Vær forsigtig!    Show Details
The assassination attempt on the president was prevented.

Attentatforsøget på præsidenten blev forhindret.    Show Details
He does what he wants regardless of what his parents say.

Han gør, hvad han vil, lige meget hvad hans forældre siger.    Show Details
It took her a long time to recover from her car accident.

Det tog lang tid for hende at komme sig efter bilulykken.    Show Details
He doesn't have the necessary qualification for this job.

Han har ikke de nødvendige kvalifikationer til dette job.    Show Details
I'm glad to help, but I have to do something before that.

Jeg vil meget gerne hjælpe, men jeg er nødt til at gøre noget før det.    Show Details
The most important thing is that you learn from your mistakes.

Det vigtigste er, at du lærer af dine fejltagelser.    Show Details
Excuse me, we would like to order.

Undskyld, vi vil gerne bestille.    Show Details
It was difficult to understand but he rejected the offer.

Det var svært at forstå, men han afslog tilbuddet.    Show Details
He thanked her for her help. "You are welcome", she said.

Han takkede hende for hjælpen. "Det var så lidt," sagde hun.    Show Details
Nowadays there aren't many traditional markets left here.

Nu om dage er der ikke mange traditionelle markeder tilbage her.    Show Details
His performance was so bad, that eggs were thrown at him.

Hans præstation var så ringe, at der blev smidt æg efter ham.    Show Details
Please tell me when to get off.

Kan du fortælle mig, hvornår jeg skal stå af?    Show Details
He has already written several chapters of his new book.

Han har allerede skrevet adskillige kapitler af sin nye bog.    Show Details
His heart almost stopped when she winked at him.

Hans hjerte gik næsten i stå, da hun blinkede til ham.    Show Details
He is an editor, but his dream job is to be a lifeguard.

Han er redaktør, men hans drøm er at blive livredder.    Show Details
To save time he bought his diploma through the Internet.

For at spare tid købte han sit eksamensbevis via internettet.    Show Details
1234...1112Next »