A Traveller's Song


慈母手中線,遊子身上衣。
慈母手中线,游子身上衣。

cí mǔ shǒu zhōng xiàn, yóu zǐ shēn shàng yī.

ㄘˊ ㄇㄨˇ ㄕㄡˇ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄢˋ, ㄧㄡˊ ㄗˇ ㄕㄣ ㄕㄤˋ ㄧ.


臨行密密縫,意恐遲遲歸。
临行密密缝,意恐迟迟归。

lín xíng mì mì féng, yì kǒng chí chí guī.

ㄌㄧㄣˊ ㄒㄧㄥˊ ㄇㄧˋ ㄇㄧˋ ㄈㄥˊ, ㄧˋ ㄎㄨㄥˇ ㄔˊ ㄔˊ ㄍㄨㄟ.


誰言寸草心,報得三春暉。
谁言寸草心,报得三春晖。

shéi yán cùn cǎo xīn, bào dé sān chūn huī.

ㄕㄟˊ ㄧㄢˊ ㄘㄨㄣˋ ㄘㄠˇ ㄒㄧㄣ, ㄅㄠˋ ㄉㄜˊ ㄙㄢ ㄔㄨㄣ ㄏㄨㄟ.

Listen to Chinese Text:

Play Sound