3 more kilograms


"คุณลดน้ำหนักมากขนาดนี้ได้ยังไง?"

"khun lót náam nàk mâak kha nàat níi dâai yang ngai?"

"How come you've lost so much weight?"
"เพราะฉันเครียดเรื่องสามีของฉันน่ะ"

"phró chǎn khrîat rûeang sǎa mii khǒong chǎn nâ"

"Because I'm so stressed out because of my husband."
"ทำไมเหรอ?"

"tham mai rǒe?"

"Why is that?"
"เขาดื่มเหล้าแล้วก็สูบบุหรี่ทั้งวันเลย แถมยังคบผู้หญิงอื่นอีกด้วย"

"khǎo dùem lâo láeo kôo sùup bu rìi tháng wan loei thǎem yang khóp phûu yǐng ùen ìik dûai"

"He drinks and smokes the whole day. Also he is seeing other women."
"แล้วทำไมคุณยังอยู่กับเขาเนี่ย?"

"láeo tham mai khun yang yùu kàp khǎo nîa?"

"Why are you still with him then?"
"ก็ฉันอยากลดอีกซัก 3 กิโล!"

"kôo chǎn yàak lót ìik sák 3 kì loo!"

"I want to lose 3 more kilos!"

Listen to Thai Text:

Play Sound

Next Random Text