The ankle injury


นิตยา: สบายดีไหมปกรณ์? ทำไมคุณเดินเขยกอย่างนั้นล่ะ?

nít ta yaa: sà baai dii mǎi pa koon? tham mai khun doen kha yèek yàang nán lâ?

Nittaya: How are you, Pakorn? Why are you limping?
ปกรณ์: สวัสดี นิตยา! ผมทำข้อเท้าแพลงตอนเล่นแบดมินตันน่ะ

pa koon: sà wàt dii nít ta yaa! phǒm tham khôo tháaw phlaeng toon lên bàet min tân nâ

Pakorn: Hi Nittaya! I injured my ankle while I was playing badminton.
นิตยา: ตายจริง! เจ็บแย่เลย!

nít ta yaa: taai jing jèp yâe loei!

Nittaya: Oh dear! That must have hurt!
ปกรณ์: ใช่ มันบวมมากเลย

pa koon: châi man buam mâak loei

Pakorn: Yes, and it swelled up badly.
นิตยา: ฉันก็เกือบทำข้อเท้าหักตอนเล่นแทรมโพลีน!

nít ta yaa: chǎn kôo kùeap tham khôo tháaw hàk toon lên thraem phoo liin!

Nittaya: I nearly broke my ankle on a trampoline!
ปกรณ์: ใช่ มันเกิดขึ้นได้เสมอเวลาเล่นแทรมโพลีน ผมก็เคยข้อเท้าแพลงตอนเล่นแทรมโพลีนครั้งหนึ่ง คุณต้องผ่าตัดหรือเปล่า?

pa koon: châi man kòet khûen dâai sà mǒe wee laa lên thraem phoo liin phǒm kôo khoei khôo tháaw phlaeng toon lên thraem phoo liin khráng nùeng khun tông phàa tàt rǔe plàao?

Peter: Yes, that happens often with trampolines. I also sprained my ankle on a trampoline once. Did you need surgery?
นิตยา: ไม่ แต่ฉันใส่รองเท้าส้นสูงไม่ได้อีกเลย ดูเหมือนมันจะไม่หายขาด แต่มันก็เป็นความผิดของฉันเอง ตัวฉันหนักเกินไปที่จะเล่นแทรมโพลีน!

nít ta yaa: mâi tàe chǎn sài roong tháao sôn sǔung mâi dâai ìik loei duu mǔean man jà mâi hǎai khàat tàe man kôo pen khwaam phìt khǒong chǎn eeng tua chǎn nàk koen pai thîi jà lên thraem phoo liin!

Nittaya: No, but I can't wear high heels anymore. It seems it never healed up properly. But it was my fault. I'm too heavy for trampolining!
ปกรณ์: งั้นเหรอ คุณเล่นกีฬาหรือเปล่า?

pa koon: ngán rǒe khun lên kii laa rǔe plàao?

Pakorn: I see. Do you do sports?
นิตยา: เปล่า

nít ta yaa: plàao

Nittaya: Not really.
ปกรณ์: คุณอยากเล่นแบดมินตันกับเราไหม? เราเล่นกันทุก ๆ วันจันทร์

pa koon: khun yàak lên bàet min tân kàp rao mǎi? rao lên kan thúk (repeat previous word) wan jan

Pakorn: Would you like to play badminton with us? We play every Monday.
นิตยา: อยากสิ!

nít ta yaa: yàak sì!

Nittaya: I would love to!
ปกรณ์: โอเค เยี่ยมไปเลย! เราเล่นตอนบ่าย 3 ถึง 5 โมง ที่ "Finsbury Leisure Centre" นะ

pa koon: oo khee yîam pai loei! rao lên toon bàai 3 thǔeng 5 moong thîi "Finsbury Leisure Centre" ná

Pakorn: OK great! We play from 3 to 5pm at the "Finsbury Leisure Centre".
นิตยา: โอเค! ฉันขอยืมไม้คุณได้ไหม?

nít ta yaa: oo khee! chǎn khǒo yuem máai khun dâai mǎi

Nittaya: OK got it! Could I borrow a racket from you?
ปกรณ์: ได้สิ! เรามีหลายอัน แล้วเจอกันนะ!

pa koon: dâai sì! rao mii lǎai an láeo joe kan ná!

Pakorn: Sure! We have plenty. See you then!
นิตยา: แล้วเจอกันค่ะ!

nít ta yaa: láeo joe kan khâ!

Nittaya: See you!

Listen to Thai Text:

Play Sound

Next Random Text