What's that in my pizza?


นิติกลับจากที่ทำงานมาถึงบ้าน

ní tí klàp jàak thîi tham ngaan maa thǔeng bâan

Niti comes home from work.
มัลลิกา: หวัดดีค่ะ ที่รัก เป็นยังไงบ้าง?

man lí kaa: wàt dii khâ thîi rák pen yang ngai bâang?

Manlika: Hi darling. How are you?
นิติ: ไม่ดีเลย ตอนกำลังกินพิซซ่า ที่อุดฟันมันหล่นลงมา

ní tí: mâi dii loei toon kam lang kin phít sâa thîi ùt fan man lòn long maa

Niti: Oh, not good. A filling fell out while I was eating a pizza.
มัลลิกา: ตายแล้ว!

man lí kaa: taai láeo!

Manlika: Oh dear!
นิติ: ทีแรกผมคิดว่ามีอะไรแปลกปลอมในพิซซ่า ก็เลยบอกพนักงานเสิร์ฟ

ní tí: thii râek phǒm khít wâa mii a rai plàek ploom nai phít sâa kôo loei bòok pha nák ngaan sòep

Niti: First I thought there was something strange in my pizza, so I complained to the waitress.
มัลลิกา: น่าอายจัง!

man lí kaa: nâa aai jang!

Manlika: Embarrassing!
นิติ: นั่นสิ ผมรู้สึกยังกะเป็นไอ้งั่ง พอรู้ตัวว่าปัญหาคืออะไร

ní tí: nân sì phǒm rúu sùek yan kà pen âi ngâng phoo rúu tua wâa pan hǎa khue a rai

Niti: Yes I felt like an idiot when I realised where the problem was.
มัลลิกา: ฉันพอจะเดาได้นะ!

man lí kaa: chǎn phoo jà dao dâai ná!

Manlika: I can imagine that!
นิติ: ผมต้องนัดพบหมอก้องทันทีแล้วล่ะ

ní tí: phǒm tông nát phóp mǒo kôong than thii láeo lâ

Niti: I'll have to make an appointment with doctor Kong immediately.
มัลลิกา: ทำไมไม่ไปหาหมอฟันของฉันล่ะ? อยู่ใกล้กว่าตั้งเยอะ!

man lí kaa: tham mai mâi pai hǎa mǒo fan khǒong chǎn lâ? yùu klâi kwàa tâng yóe!

Manlika: Why don't you go to my dentist? He is much closer!
นิติ: ก็ผมไปหาหมอก้องมาตลอด!

ní tí: kôo phǒm pai hǎa mǒo kôong maa tà lòot!

Niti: I've always been with Doctor Kong!
มัลลิกา: ตลกนะ ทุกคนมักจะไปหาหมอฟันคนเดิม ไม่ว่าจะย้ายไปอยู่ที่ไหน!

man lí kaa: ta lòk ná thúk khon mák jà pai hǎa mǒo fan khon doem mâi wâa jà yáai pai yùu thîi nǎi!

Manlika: Funny everybody always keeps their old dentist, no matter where you move!

Listen to Thai Text:

Play Sound

Next Random Text