Move to the Bermudas


วุฒิชัย: สวัสดี มัลลิกา! สบายดีไหม? ได้ข่าวว่าคุณจะย้ายไปเบอร์มิวดาเหรอ?

wút thí chai: sà wàt dii man lí kaa! sà baai dii mǎi? dâai khàao wâa khun jà yáai pai boe miu dâa rǒe?

Wutthichai: Hi Manlika! How are you? I heard you are moving to the Bermudas?
มัลลิกา: สวัสดี วุฒิชัย ใช่ ฉันจะย้ายไปเบอร์มิวดา

man lí kaa: sà wàt dii wút thí chai châi chǎn jà yáai pai boe miu dâa

Manlika: Hi Wutthichai. Yes, it is true.
วุฒิชัย: แต่คุณเพิ่งย้ายมาลอนดอนนี่!

wút thí chai: tàe khun phôeng yáai maa lon don nîi!

Wutthichai: But you just moved to London!
มัลลิกา: ฉันรู้

man lí kaa: chǎn rúu

Manlika: Yes I know!
วุฒิชัย: แล้วทำไมต้องย้ายไปเบอร์มิวดาล่ะ?

wút thí chai: láeo tham mai tông yáai pai boe miu dâa lâ?

Wutthichai: So why the Bermudas?
มัลลิกา: เราต้องย้ายไปที่นั่นเพราะบริษัทของสามีน่ะ

man lí kaa: rao tông yáai pai thîi nân phró boo ri sàt khǒong sǎa mii nâ

Manlika: We have to go there because of my husband's company.
วุฒิชัย: อ๋อ! สามีคุณยังทำงานที่บริษัทประกันอยู่เหรอ?

wút thí chai: ǒo! sǎa mii khun yang tham ngaan thîi boo ri sàt pra kan yùu rǒe?

Wutthichai: I see. Your husband still works in that insurance company?
มัลลิกา: ใช่

man lí kaa: châi

Manlika: Yes.
วุฒิชัย: คุณเคยไปเบอร์มิวดาไหม?

wút thí chai: khun khoei pai boe miu dâa mǎi?

Wutthichai: Have you been to the Bermudas before?
มัลลิกา: เคย สวยมากเลยแหละ

man lí kaa: khoei sǔai mâak loei làe

Manlika: Yes. It is very beautiful there.
วุฒิชัย: พอเดาได้นะ แต่พอผ่านไปสักพัก เกาะเล็ก ๆ อย่างนั้นอาจจะน่าเบื่อก็ได้นะ

wút thí chai: phoo dao dâai ná tàe phoo phàan pai sàk phák kò lék (repeat previous word) yàang nán àat jà nâa bùea kôo dâai ná

Wutthichai: I can imagine. But such a small island probably gets boring after a while.
มัลลิกา: ก็อาจจะใช่นะ แต่ไม่คิดว่าเค้าจะให้เราอยู่นานเกิน 2-3 ปีหรอก

man lí kaa: kôo àat jà châi ná tàe mâi khít wâa kháo jà hâi rao yùu naan koen 2-3 pii ròok

Manlika: Maybe yes. But I don't think we are allowed to stay more than 2 or 3 years anyway.
วุฒิชัย: เบอร์มิวดานี่ไม่ต้องเสียภาษีใช่ไหม? คิดว่าบริษัทของสามีคุณคงอยากประหยัดค่าภาษี

wút thí chai: boe miu dâa nîi mâi tông sǐa phaa sǐi châi mǎi? khít wâa boo ri sàt khǒong sǎa mii khun khong yàak pra yàt khâa phaa sǐi

Wutthichai: The Bermudas are a tax haven right? I guess your husband's company wants to save taxes.
มัลลิกา: ก็คงจะทำนองนั้นแหละ

man lí kaa: kôo khong jà tham noong nán làe

Manlika: It seems so yes.
วุฒิชัย: ไม่มีบริษัทใหญ่ ๆ อยากเสียภาษีที่นี่หรอก ประเทศเราถึงมีหนี้สินรุงรังไง!

wút thí chai: mâi mii boo ri sàt yài (repeat previous word) yàak sǐa phaa sǐi thîi nîi ròok pra thêet rao thǔeng mii nîi rung rang ngai!

Wutthichai: None of the big companies want to pay taxes here. No wonder our country is so indebted!
มัลลิกา: ใช่ โชคร้ายหน่อยนะ! ฉันต้องไปแล้วล่ะ มีนัดกับหมอฟัน!

man lí kaa: châi chôok ráai nòi ná! chǎn tông pai láeo lâ mii nát kàp mǒo fan!

Manlika: Yes, unfortunately! I have to go now. Dentist appointment!
วุฒิชัย: โอเค สวัสดี! ฝากสวัสดีสามีคุณด้วยนะ!

wút thí chai: oo khee sà wàt dii! fàak sà wàt dii sǎa mii khun dûai ná!

Wutthichai: Okay bye! Say hello to your husband!
มัลลิกา: ได้สิ! ไปก่อนนะ!

man lí kaa: dâai sì! pai kòon ná!

Manlika: I will! Bye!

Listen to Thai Text:

Play Sound

Next Random Text