Just a few pages left


สามี: "ที่รักจ๊ะ ดึกแล้วนะ! ได้เวลานอนแล้ว หยุดอ่านก่อนได้มั้ย?"

sǎa mii: "thîi rák já dùek láeo ná! dâai wee laa noon láeo yùt àan kòon dâai mái?"

Husband: "Darling, it's late! It's time to sleep. Can you stop reading now?"
ภรรยา: "อีกไม่กี่หน้าเองค่ะ!"

phan yaa (phan ra yaa): "ìik mâi kìi nâa eeng khâ!"

Wife: "Just a few pages left!"
สามี: "คุณพูดอย่างนี้ตลอดเลย! อ่านอะไรอยู่น่ะ? เรื่องมนุษย์หมาป่าหรือแวมไพร์บ๊อง ๆ อีกล่ะสิ?"

sǎa mii: "khun phûut yàang níi tà lòot loei! àan a rai yùu nâ? rûeang ma nút mǎa pàa rǔe waem phaai bóng (repeat previous word) ìik lâ sì?"

Husband: "You always say that! What are you reading? One of your silly werewolf or vampire books?"
ภรรยา: "เงียบน่า! ฉันอ่านเกือบจบแล้ว"

phan yaa (phan ra yaa): "ngîap nâa! chǎn àan kùeap jòp láeo"

Wife: "Be quiet! I'm almost done."
สามี: "ตกลงว่าเรื่องอะไรน่ะ? ทำไมคุณไม่ตอบล่ะ?"

sǎa mii: "tòk long wâa rûeang a rai nâ? tham mai khun mâi tòop lâ?"

Husband: "What is the book about? Why don't you answer?"
ภรรยา: "จุ๊ ๆ!"

phan yaa (phan ra yaa): "jú ju!"

Wife: "Shush!"
สามี: "ทำไมคุณไม่บอกผมล่ะว่าหนังสืออะไร?"

sǎa mii: "tham mai khun mâi bòok phǒm lâ wâa nǎng sǔe a rai?"

Husband: "Why can't you tell me what the book is about?"
ภรรยา: "คุณนี่น่ารำคาญจริง! ฉันไปอ่านในห้องนั่งเล่นดีกว่า!"

phan yaa (phan ra yaa): "khun nîi nâa ram khaan jing! chǎn pai àan nai hông nâng lên dii kwàa!"

Wife: "You are so annoying! I'll continue reading in the living room!"

Listen to Thai Text:

Play Sound

Next Random Text