Violent computer games


Maken: John sa att du inte låter honom spela datorspel?

Husband: John said you won't let him play computer games?
Hustrun: Det är inte sant. Jag vill inte att han ska spela de där våldsamma datorspelen, bara.

Wife: That's not true. I just don't want him to play those violent computer games.
Maken: Vilket spel talar du om?

Husband: What game are you talking about?
Hustrun: Jag tror att det kallas "Call of Duty".

Wife: I think it's called "Call of Duty".
Maken: Jag förstår. Fast jag spelade också mycket när jag var ung.

Husband: I see. Then again I played a lot too when I was young.
Hustrun: Men spelen är mycket mer realistiska nuförtiden!

Wife: But games these days are much more realistic!
Maken: Det är sant. Men det är ingen idé att förbjuda honom att göra det. Han går bara till Walter och spelar där.

Husband: That's quite true. But there is no point in forbidding him to do that. He only goes to Walter and plays there.
Hustrun: Vad ska vi göra, då?

Wife: So what should we do then?
Maken: Jag ska säga åt honom att han bara kan spela en timme om dagen, och bara så länge han får bra betyg i skolan.

Husband: I'll tell him he can only play one hour per day and only as long as he gets good grades in school.
Hustrun: Bra idé!

Wife: Good idea!


Learn Swedish and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Google with one click:

Log in with Google

Watch a short Intro by a real user!