Kanji: 新しい
Hiragana: あたらしい
Katakana: アタラシイ

Romaji: atarashii
English Meaning: new
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

これまでにない新しい印象をたくさん受けた。
koremade ni nai atarashii inshō o takusan uketa.
There were a lot of new impressions to digest.
[Show Details]
明日から新しい生活を始めます。
ashita kara atarashii sēkatsu o hajimemasu.
Tomorrow I'll start a new life.
[Show Details]
明日は新しいマンションを探しに行きます。
ashita wa atarashii manshon o sagashini ikimasu.
Tomorrow I'll be looking for a new flat.
[Show Details]
新しい先生はどうですか?私は彼女はとても良い人だと思います。
atarashii sensē wa dō desuka? watashi wa kanojo wa totemo yoi hito da to omoimasu.
How do you like the new teacher? I think she is very nice.
[Show Details]
先週、私は新しいデジタルカメラを買いました。
senshū, watashi wa atarashii dejitaru kamera o kaimashita.
Last week I bought a new digital camera.
[Show Details]
この歌手の新しいシングルは発売後まもなく1位になりました。
kono kashu no atarashii shinguru wa hatsubai go mamonaku 1 i ni narimashita.
The new single of this singer immediately reached the top position.
[Show Details]
彼女の新しいショーはただただまばゆいばかりだった。
kanojo no atarashii shō wa tadatada mabayui bakari datta.
Her new show was simply dazzling.
[Show Details]