Thai Word: ส่ง
Romanization: sòng
English Meaning: to send, to pass, to give

Example Sentences:

ช่วยไปส่งฉันที่สถานีได้หรือเปล่า? ได้สิ
chûai pai sòng chǎn thîi sa thǎa nii dâai rǔe plàao? dâai sì
Can you give me a lift to the station? Sure.
[Show Details]
ฉันส่งอีเมล์ไปให้ ได้รับหรือเปล่า?
chǎn sòng ii meo pai hâi dâai ráp rǔe plàao?
I've sent you an email, did you get it?
[Show Details]
ไฟล์นี้มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะส่งเป็นเอกสารแนบทางอีเมล์
faai níi mii kha nàat yài koen kwàa thîi jà sòng pen èek ka sǎan nâep thaang ii meo
This file is too large to send it as an email attachment.
[Show Details]
คุณช่วยส่งเกลือให้หน่อยได้ไหม?
khun chûai sòng kluea hâi nòi dâai mǎi
Could you pass me the salt, please?
[Show Details]
ช่วยส่งจานของเธอมาให้หน่อย
chûai sòng jaan khǒong thoe maa hâi nòi
Pass me your plate, please.
[Show Details]
ก่อนส่งข้อความไปในกระทู้ กรุณาป้อนรหัสยืนยันก่อน
kòon sòng khôo khwaam pai nai kra thúu kà rú naa pôon ra hàt yuen yan kòon
Before you can send your forum message, you need to enter a confirmation code.
[Show Details]
การที่โลกร้อนส่งผลให้หมีขั้วโลกกลายเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์
kaan thîi lôok róon sòng phǒn hâi mǐi khûua lôok klaai pen sàt thîi klâi sǔun phan
As a result of global warming the polar bear is an endangered species.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!