Thai Word: ผู้
Romanization: phûu
English Meaning: 1. who (pronoun) 2. male

Example Sentences:

จำนวนผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ได้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
jam nuan phûu tìt chúea khâi wàt yài sǎai phan mài dâai phôem khûen pen sǒong thâo
The number of new swine flu infections has doubled.
[Show Details]
เขาเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดของทีม
khǎo pen phûu lên thîi dii thîi sùt khǒong thiim
He is the best player in the team.
[Show Details]
ผู้ชมต่างประทับใจ
phûu chom tàang prà tháp jai
The audience was impressed.
[Show Details]
การสูบบุหรี่มีโทษร้ายแรงต่อคุณและผู้ที่อยู่รอบตัวคุณ
kaan sùup bu rìi mii thôot ráai raeng tòo khun láe phûu thîi yùu rôop tua khun
Smoking seriously harms you and others around you.
[Show Details]
ในฝรั่งเศส มีผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมอย่างน้อย 19 คน
nai fà ràng sèet mii phûu sǐa chii wít jàak náam thûam yàang nóoi19 khon
In France, at least 19 people have died in floods.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!