Thai Word: หมี
Romanization: mǐi
English Meaning: bear (animal)

Example Sentences:

ในโรมาเนียมีหมีสีน้ำตาลอาศัยอยู่จำนวนมาก
nai roo maa nia mii mǐi sǐi náam taan aa sǎi yùu jam nuan mâak
Many brown bears live in Romania.
[Show Details]
แถวนี้มีจุดชมหมีหลายแห่ง
thǎeo níi mii jùt chom mǐi lǎai hàeng
There were several sightings of a bear around here.
[Show Details]
หมีแพนด้าอาศัยอยู่ในประเทศจีน
mǐi phaen dâa aa sǎi yùu nai pra thêet jiin
The panda lives in China.
[Show Details]
ช่วงศตวรรษที่ 13 ทั่วทั้งยุโรปมีการนำหมีมาร่วมการแสดงเต้นรำ
chûang sà tà wát thîi sìp sǎam thûa tháng yú ròop mii kaan nam mǐi maa rûam kaan sa daeng tên ram
All of Europe had dancing bears during the 13th century.
[Show Details]
หมีแพนด้ากินไม้ไผ่
mǐi phaen dâa kin máai phài
The panda eats bamboo.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!