Thai Word: วิ่ง
Romanization: wîng
English Meaning: to run

Example Sentences:

รถคันนี้วิ่งเร็วมาก
rót khan níi wîng reo mâak
This car is very fast.
[Show Details]
กระต่ายวิ่งเร็วมาก
krà tàai wîng reo mâak
A hare can run very fast.
[Show Details]
ถึงฝนจะตก เขาก็ยังไปวิ่งออกกำลังกาย
thǔeng fǒn jà tòk khǎo kôo yang pai wîng òok kam lang kaai
Even when it rains he goes jogging.
[Show Details]
นกกระจอกเทศบินไม่ได้แต่วิ่งได้เร็วมาก
nók krà jòok thêet bin mâi dâai tàe wîng dâai reo mâak
The ostrich cannot fly but runs very fast.
[Show Details]
ห้ามวิ่งบริเวณโถงทางเดิน
hâam wîng boo rí ween thǒong thaang doen
Running in the hallway is not allowed.
[Show Details]
แมวกำลังวิ่งไล่จับหนู
maeo kam lang wîng lâi jàp nǔu
The cat is chasing the mouse.
[Show Details]
ขโมยวิ่งหนีไปแล้ว
khà mooi wîng nǐi pai láeo
The thief ran away.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!