Thai Word: สิบ
Romanization: sìp
English Meaning: ten, 10

Example Sentences:

สิบโมงแล้ว เราต้องไปแล้ว
sìp moong láeo rao tông pai láeo
It's ten o'clock, we have to leave now.
[Show Details]
ผมนับหนึ่งถึงสิบเป็นภาษารัสเซียได้
phǒm náp nùeng thǔeng sìp pen phaa sǎa rát sia dâai
I can count to ten in Russian.
[Show Details]
สะพานนี้สร้างขึ้นเมื่อสิบปีที่แล้ว
sa phaan níi sâang khûen mûea sìp pii thîi láeo
This bridge was built 10 years ago.
[Show Details]
สุนัขพันธุ์ค็อกเกอร์ สแปเนียล มีชีวิตอยู่ได้ราว ๆ 10 ถึง 15 ปี
sù nák phan khók kôe sa pae nîan mii chii wít yùu dâai raao (repeat previous word) sìp thǔeng sìp hâa pii
A cocker spaniel lives around 10 to 15 years.
[Show Details]
ขณะนี้เวลาสิบนาฬิกาสี่สิบห้านาที
kha nà níi wee laa sìp naa lí kaa sìi sìp hâa naa thii
It is a quarter to eleven.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!