Thai Word: เด็กชาย
Romanization: dèk chaai
English Meaning: boy

Example Sentences:

ตำรวจถามว่า "เธออายุเท่าไรแล้ว?" เด็กชายตอบว่า "สิบสี่ครับ"
tam rùat thǎam wâa"thoe aa yú thâo rai láeo?" dèk chaai tòop wâa"sìp sìi khráp"
"How old are you?", asked the policeman. "Fourteen", said the boy.
[Show Details]
เด็กชายปีนต้นไม้
dèk chaai piin tôn máai
The boy climbs the tree.
[Show Details]
ผู้รอดชีวิตเพียงรายเดียวจากเหตุเครื่องบินตกเป็นเด็กชายชาวดัตช์
phûu rôot chii wít phiang raai diao jàak hèet khrûeang bin tòk pen dèk chaai chaoo dátch
The sole survivor of the airplane crash was a Dutch boy.
[Show Details]
ตำรวจบอกเด็กชายว่าอย่าทิ้งขยะ
tam rùat bòok dèk chaai wâa yàa thíng khà yà
The policeman told the boy not to drop litter.
[Show Details]

Related Words:

เด็ก

dèk

child

[Show Details]
ชาย

chaai

1. man, male 2. edge

Here: man, male

[Show Details]


Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!