Thai Word: เด็ก
Romanization: dèk
English Meaning: child

Example Sentences:

เด็กกำลังร้องไห้
dèk kam lang róong hâi
The child is crying.
[Show Details]
เธอซนมากตอนเป็นเด็ก
thoe son mâak toon pen dèk
She was a very naughty child.
[Show Details]
ตอนเขาเป็นเด็ก เขาหลงใหลการสะสมแสตมป์
toon khǎo pen dèk khǎo lǒng lǎi kaan sà sǒm sà taem
When he was a child he passionately collected stamps.
[Show Details]
เด็กทั้งคู่ไปโรงเรียนแล้ว
dèk tháng khûu pai roong rian láeo
Both children are already going to school.
[Show Details]
เด็ก ๆ ทำกระจกแตกขณะกำลังเล่นลูกบอล
dèk (repeat previous word) tham kra jòk tàek khà nà kam lang lên lûuk bon
The children broke the window while playing ball.
[Show Details]
เด็ก ๆ ควรเรียนรู้การแบ่งปันตั้งแต่เยาว์วัย
dèk (repeat previous word) khuan rian rúu kaan bàeng pan tâng tàe yao wai
Children should learn to share at an early age.
[Show Details]
เธอเป็นเด็กหัวแข็ง
thoe pen dèk hǔa khǎeng
She is a headstrong girl.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!