Thai Word: อื่น
Romanization: ùen
English Meaning: other, another

Example Sentences:

ห้องนี้เสียงดังเกินไป ขอห้องอื่นได้ไหม?
hông níi sǐang dang koen pai khǒo hông ùen dâai mǎi
This room is too noisy, could I get a different one?
[Show Details]
ฉันยินดีที่จะช่วยเหลือ แต่ฉันต้องไปทำอย่างอื่นก่อน
chǎn yin dii thîi jà chûai lǔea tàe chǎn tông pai tham yàang ùen kòon
I'm glad to help, but I have to do something before that.
[Show Details]
กุญแจสู่ความสำเร็จคือ การทำงานอย่างหนัก หรือการให้คนอื่นทำงานอย่างหนัก
kun jae sùu khwaam sǎm rèt khue kaan tham ngaan yàang nàk rǔe kaan hâi khon ùen tham ngaan yàang nàk
The key to success is working hard, or letting others work hard.
[Show Details]
ชีวิตนี้สั้นเกินกว่าจะเป็นอื่นนอกจากเป็นสุข
chii wít níi sân koen kwàa jà pen ùen nôok jàak pen sùk
Life is too short to be anything but happy.
[Show Details]
บัตรเครดิตของคุณถูกปฏิเสธ คุณมีบัตรใบอื่นไหม?
bàt khree dìt khǒong khun thùuk pà ti sèet khun mii bàt bai ùen mǎi?
Your credit card has been declined. Do you have another one?
[Show Details]
เธอบอกว่าเขาอยู่ที่อื่น
thoe bòok wâa khǎo yùu thîi ùen
She provided him with a false alibi. (lit. "She said that he was at another place.")
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!