Thai Word: ได้รับ
Romanization: dâai ráp
English Meaning: to receive

Example Sentences:

แมวได้รับบาดเจ็บ
maeo dâai ráp bàat jèp
The cat is injured.
[Show Details]
สิ่งนั้นไม่ได้รับอนุญาต
sìng nán mâi dâai ráp à nú yâat
That is not allowed.
[Show Details]
คุณได้รับจดหมายผมหรือเปล่า?
khun dâai ráp jòt mǎai phǒm rǔe plàao?
Did you receive my letter?
[Show Details]
ฉันส่งอีเมล์ไปให้ ได้รับหรือเปล่า?
chǎn sòng ii meo pai hâi dâai ráp rǔe plàao?
I've sent you an email, did you get it?
[Show Details]
พนักงานจะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละสามครั้ง
pha nák ngaan jà dâai ráp kaan pra moen phǒn kaan pà ti bàt ngaan pii lá sǎam khráng
Three times a year the work performance of every employee is reviewed.
[Show Details]
ถึงแม้ว่าเขาไม่ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม เขาก็เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ
thǔeng máe wâa khǎo mâi dâai ráp kaan sùek sǎa yàang mò sǒm khǎo kôo pen phûu pra kòop kaan thîi prà sòp khwaam sǎm rèt
Even though he doesn't have a proper education, he is a successful entrepreneur.
[Show Details]
เขาว่างงานมากว่าครึ่งปีแล้ว เขาจึงจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ
khǎo wâang ngaan maa kwàa khrûeng pii láeo khǎo jueng jam pen tông dâai ráp khwaam chûai lǔea jàak rát
Because he has been unemployed for more than half a year, he now needs help from the government.
[Show Details]

Related Words:

ได้

dâai

1. to be able to, can (placed after a verb/verb phrase) 2. (word showing past tense when placed before a verb) 3. to get

Here: to get

[Show Details]
รับ

ráp

1. to accept, to receive 2. to pick someone up

Here: to accept, to receive

[Show Details]


Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!