Thai Word: ตั้ง
Romanization: tâng
English Meaning: 1. to put, to set, to lay, to place 2. as... as (e.g. as long as, as much as)

Example Sentences:

กรุณาปรับที่นั่งของคุณให้ตั้งตรง
kà rú naa pràp thîi nâng khǒong khun hâi tâng trong
Please put your seat in an upright position.
[Show Details]
ภาษาจีนสามารถเขียนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
phaa sǎa jiin sǎa mâat khǐan dâai tháng naeo tâng láe naeo noon
Chinese can be written vertically or horizontally.
[Show Details]
คุณตั้งนาฬิกาปลุกหรือเปล่า?
khun tâng naa lí kaa plùk rǔe plàao?
Did you set the alarm clock?
[Show Details]
ฉันไม่เคยซื้อยี่ห้อนี้ ราคามันแพงกว่าตั้งสองเท่า!
chǎn mâi khoei súe yîi hôo níi raa khaa man phaeng kwàa tâng sǒong thâo!
I never buy this brand. It costs twice as much!
[Show Details]
ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ตั้งอยู่ในเอดินเบอระ
hâang sàp pha sǐn kháa hàeng níi tâng yùu nai ee din boe rá
This department store is located in Edinburgh.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!