Thai Word: เกาะ
Romanization: kò
English Meaning: island

Example Sentences:

เกาะนี้มีสภาพอากาศค่อนข้างร้อน
kò níi mii sa phâap aa kàat khôn khâang róon
This island has a subtropical climate.
[Show Details]
ของที่วางทิ้งไว้บนชั้นนาน ๆ มักจะถูกฝุ่นเกาะ
khǒong thîi waang thíng wái bon chán naan (repeat previous word) mák jà thùuk fùn kò
Items left on a shelf for a long time will gather dust.
[Show Details]
Madeira เป็นเกาะที่เต็มไปด้วยภูเขา
Madeira pen kò thîi tem pai dûai phuu khǎo
Madeira is a mountainous island.
[Show Details]
นักท่องเที่ยวส่วนมากจะไปเที่ยวทางตอนใต้ของเกาะ
nák thông thîao sùan mâak jà pai thîao thaang toon tâai khǒong kò
Most of the tourists visit the southern part of the island.
[Show Details]
ประเทศอินโดนีเซียประกอบด้วยเกาะมากมาย
pra thêet in doo nii sia prà kòp dûai kò mâak maai
Indonesia is comprised of many islands.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!