Thai Word: เต็ม
Romanization: tem
English Meaning: full, whole
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

ในครัวมีแมลงสาบเต็มไปหมด
nai khrua mii má laeng sàap tem pai mòt
The kitchen was full of cockroaches.
[Show Details]
จำเลยได้รับโทษเต็มอัตรา
jam loei dâai ráp thôot tem àt traa
The defendant received the maximum penalty.
[Show Details]
Madeira เป็นเกาะที่เต็มไปด้วยภูเขา
Madeira pen kò thîi tem pai dûai phuu khǎo
Madeira is a mountainous island.
[Show Details]
พระจันทร์จะเต็มดวงปลายสัปดาห์นี้
phrá jan jà tem duang plaai sàp daa níi
We will have a full moon at the end of the week.
[Show Details]
นิตยสารฉบับนี้เต็มไปด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์
nít ta ya sǎan cha bàp níi tem pai dûai khôo muun thîi pen pra yòot
This magazine is full of useful information.
[Show Details]
โรงแรมเต็มหมดแล้ว
roong raem tem mòt láeo
The hotel is fully booked.
[Show Details]

LearnWithOliver.com

Established in 2002 we've set up 21 language combinations with a total of over 150,000 flashcards and 40,000 example sentences!

Watch a short Intro by a real user!

Click here to Sign Up!