Thai Word: ลด
Romanization: lót
English Meaning: to reduce

Example Sentences:

ตั้งแต่บริษัทเพิ่มราคาสินค้า ยอดขายก็ลดลงอย่างฮวบฮาบ
tâng tàe boo ri sàt phôem raa khaa sǐn kháa yôot khǎai kôo lót long yàang hûap hâap
Since the firm increased prices, the turnover dropped drastically.
[Show Details]
เนื่องจากจำนวนการสั่งสินค้าลดลง บริษัทจึงเลิกจ้างพนักงาน 50% โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า
nûeang jàak jam nuan kaan sàng sǐn kháa lót long boo ri sàt jueng lôek jâang pha nák ngaan hâa sìp% dooi mâi bòok klàao lûang nâa
Since orders declined, the company has fired 50% of the work force without notice.
[Show Details]
คุณช่วยลดเสียงลงหน่อยได้ไหม?
khun chûai lót sǐang long nòi dâai mǎi?
Can you keep the noise down?
[Show Details]
ราคาของแฟลตนี้เพิ่งจะลดลงมา
raa khaa khǒong flàet níi phôeng jà lót long maa
The price of this flat has just been reduced.
[Show Details]
เครื่องดื่มลดครึ่งราคาจนถึง 2 ทุ่ม
khrûeang dùem lót khrûeng raa khaa jon thǔeng sǒong thûm
Drinks are half price until 8 p.m.
[Show Details]
รัฐบาลอังกฤษประกาศลดการใช้จ่ายมากกว่า 6 พันล้านปอนด์
rát tha baan ang krìt prà kàat lót kaan cháai jàai mâak kwàa6 phan láan poon
The British government announced spending cuts of over 6 billion pounds.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!