Thai Word: กลาง
Romanization: klaang
English Meaning: 1. middle, centre 2. neutral
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

เรือล่มกลางพายุ
ruea lôm klaang phaa yú
The boat capsized during a storm.
[Show Details]
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศโปรตุเกสวางตัวเป็นกลาง
nai chûang sǒng khraam lôok khráng thîi sǒong prà thêet proo tù kèet waang tua pen klaang
During the Second World War Portugal remained neutral.
[Show Details]