Thai Word: อยู่
Romanization: yùu
English Meaning: 1. to be at 2. to live 3. still

Example Sentences:

ฉันกำลังเรียนอยู่ในประเทศไทย
chǎn kam lang rian yùu nai prà thêet thai
I'm studying in Thailand.
[Show Details]
มหาวิทยาลัยอยู่ไกล
ma hǎa wít tha yaa lai yùu klai
The university is far away.
[Show Details]
ฉันอาศัยอยู่ที่เชียงใหม่
chǎn aa sǎi yùu thîi chiang mài
I live in Chiang Mai.
[Show Details]
เธออาศัยอยู่ในเมืองเล็ก
thoe aa sǎi yùu nai mueang lék
She lives in a small town.
[Show Details]
คนร้ายบุกเข้าไปในบ้านของเขาขณะที่เขาไม่อยู่เป็นเวลาสามเดือน
khon ráai bùk khâo pai nai bâan khǒong khǎo khà nà thîi khǎo mâi yùu pen wee laa sǎam duean
The criminals had broken into his house while he was away for three months.
[Show Details]
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน?
khun aa sǎi yùu thîi nǎi?
Where do you live?
[Show Details]
ห้องน้ำอยู่ไหน?
hông náam yùu nǎi?
Where is the toilet?
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!