Thai Word: เล่ม
Romanization: lêm
English Meaning: (classifier for books and long and thin objects)

Example Sentences:

หนังสือเล่มนี้น่าสนใจมาก
nǎng sǔe lêm níi nâa sǒn jai mâak
This book is very interesting.
[Show Details]
หนังสือเล่มนี้มีเป็นร้อย ๆ หน้า
nǎng sǔe lêm níi mii pen rói (repeat previous word) nâa
This book has hundreds of pages.
[Show Details]
ฉันอ่านหนังสือเล่มนี้ไปได้นิดเดียวเอง
chǎn àan nǎng sǔe lêm níi pai dâai nít diaw eeng
I've only read a small part of this book.
[Show Details]
สารบัญของหนังสือเล่มนี้อยู่ในหน้าหนึ่ง
sǎa rá ban khǒong nǎng sǔe lêm níi yùu nai nâa nùeng
The content of this book is on page one.
[Show Details]
หนังสือเล่มนี้ทั้งสนุกสนานและให้ความรู้
nǎng sǔe lêm níi tháng sa nùk sa nǎan láe hâi khwaam rúu
This book is both enjoyable and informative.
[Show Details]
หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพ่อมดหนุ่ม
nǎng sǔe lêm níi pen rûeang kìao kàp phôo mót nùm
This book is about a young wizard.
[Show Details]
ในวันพฤหัสบดีเธอมักจะไปห้องสมุดและยืมนิยายเล่มใหม่เป็นประจำ
nai wan phá rúe hàt sà boo dii thoe mák jà pai hông sà mùt láe yuem ní yaai lêm mài pen prà jam
On Thursday she always went to the library and borrowed a new novel.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!