Thai Word: เรียนรู้
Romanization: rian rúu
English Meaning: to learn

Example Sentences:

ฉันเรียนรู้หลายอย่างที่มหาวิทยาลัย
chǎn rian rúu lǎai yàang thîi ma hǎa wít tha yaa lai
I learn a lot at the university.
[Show Details]
คุณเรียนรู้ได้เร็วมาก
khun rian rúu dâai reo mâak
You learn very fast.
[Show Details]
สิ่งสำคัญคือคุณเรียนรู้จากความผิดพลาดของคุณ
sìng sǎm khan khue khun rian rúu jàak khwaam phìt phlâat khǒong khun
The important thing is that you learn from your mistakes.
[Show Details]
เว็บไซต์นี้ทำให้ผมเรียนรู้ภาษาไทยได้เร็วมาก
wép sái níi tham hâi phǒm rian rúu phaa sǎa thai dâai reo mâak
I learn Thai very rapidly with this website.
[Show Details]
เด็ก ๆ ควรเรียนรู้การแบ่งปันตั้งแต่เยาว์วัย
dèk (repeat previous word) khuan rian rúu kaan bàeng pan tâng tàe yao wai
Children should learn to share at an early age.
[Show Details]
เขาเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเอง
khǎo rian rúu jàak khwaam phìt phlâat khǒong tua eeng
He learnt from his mistakes.
[Show Details]

Related Words:

เรียน

rian

to study, to learn

Here: to study

[Show Details]
รู้

rúu

to know

[Show Details]


Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!