Thai Word: เร็ว
Romanization: reo
English Meaning: fast, quick

Example Sentences:

คุณเรียนรู้ได้เร็วมาก
khun rian rúu dâai reo mâak
You learn very fast.
[Show Details]
รถคันนี้วิ่งเร็วมาก
rót khan níi wîng reo mâak
This car is very fast.
[Show Details]
อย่ายอมแพ้เร็วไป
yàa yoom pháe reo pai
Don't give up too soon.
[Show Details]
ฉันจะกลับบ้านให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
chǎn jà klàp bâan hâi reo thîi sùt thâo thîi jà tham dâai
I'll come home as early as I can.
[Show Details]
กระต่ายวิ่งเร็วมาก
krà tàai wîng reo mâak
A hare can run very fast.
[Show Details]
เร็ว! รีบตามหมอมา
reo! rîip taam mǒo maa
Quick! Call a doctor.
[Show Details]
คุณขับรถเร็วเกินไป!
khun khàp rót reo koen pai!
You drive too fast!
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!