Thai Word: นี้
Romanization: níi
English Meaning: this

Example Sentences:

ครูคนนี้เข้มงวดมาก
khruu khon níi khêm ngûat mâak
This teacher is very strict.
[Show Details]
หนังสือเล่มนี้น่าสนใจมาก
nǎng sǔe lêm níi nâa sǒn jai mâak
This book is very interesting.
[Show Details]
รถคันนี้วิ่งเร็วมาก
rót khan níi wîng reo mâak
This car is very fast.
[Show Details]
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้น่าสนใจมาก
phí phít thá phan hàeng níi nâa sǒn jai mâak
This museum is very interesting.
[Show Details]
ฉันไม่เคยคาดคิดถึงสิ่งนี้
chǎn mâi khoei khâat khít thǔeng sìng níi
I never expected this.
[Show Details]
มีคนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่สามารถพูดภาษานี้ได้
mii khon phiang lék nói thâo nán thîi sǎa mâat phûut phaa sǎa níi dâai
Only a few people can speak this language.
[Show Details]
เธอร้องไห้ทุกครั้งที่ดูหนังเรื่องนี้
thoe róong hâi thúk khráng thîi duu nǎang rûeang níi
She cries every time she sees this movie.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!