Thai Word: นี้
Romanization: níi
English Meaning: this

Example Sentences:

ครูคนนี้เข้มงวดมาก
khruu khon níi khêm ngûat mâak
This teacher is very strict.
[Show Details]
หนังสือเล่มนี้น่าสนใจมาก
nǎng sǔe lêm níi nâa sǒn jai mâak
This book is very interesting.
[Show Details]
รถคันนี้วิ่งเร็วมาก
rót khan níi wîng reo mâak
This car is very fast.
[Show Details]
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้น่าสนใจมาก
phí phít thá phan hàeng níi nâa sǒn jai mâak
This museum is very interesting.
[Show Details]
ฉันไม่เคยคาดคิดถึงสิ่งนี้
chǎn mâi khoei khâat khít thǔeng sìng níi
I never expected this.
[Show Details]
มีคนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่สามารถพูดภาษานี้ได้
mii khon phiang lék nói thâo nán thîi sǎa mâat phûut phaa sǎa níi dâai
Only a few people can speak this language.
[Show Details]
เธอร้องไห้ทุกครั้งที่ดูหนังเรื่องนี้
thoe róong hâi thúk khráng thîi duu nǎang rûeang níi
She cries every time she sees this movie.
[Show Details]

LearnWithOliver.com

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Watch a short Intro by a real user!

Click here to Sign Up Free!