Thai Word: คน
Romanization: khon
English Meaning: 1. person, human being 2. stir

Example Sentences:

ครูคนนี้เข้มงวดมาก
khruu khon níi khêm ngûat mâak
This teacher is very strict.
[Show Details]
มีคนขโมยจักรยานฉันไป
mii khon khà mooi jàk kra yaan chǎn pai
Somebody stole my bicycle.
[Show Details]
มีคนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่สามารถพูดภาษานี้ได้
mii khon phiang lék nói thâo nán thîi sǎa mâat phûut phaa sǎa níi dâai
Only a few people can speak this language.
[Show Details]
เธอคิดว่าใครก็ตามที่เชื่อในพระเจ้าคือคนที่เชื่อโชคลาง
thoe khít wâa khrai kôo taam thîi chûea nai phrá jâao khue khon thîi chûea chôok laang
She thinks that anybody who believes in God is superstitious.
[Show Details]
เราแต่งงานกันมาสิบเอ็ดปีแล้วและมีลูกสี่คน
rao tàeng ngaan kan maa sìp èt pii láeo láe mii lûuk sìi khon
We've been married for 11 years and have four children.
[Show Details]
เขาเป็นคนดี
khǎo pen khon dii
He is a nice guy.
[Show Details]
คุณช่างเป็นคนที่ชอบเปิดเผยความลับของผู้อื่นเสียจริง
khun châng pen khon thîi chôop pèot phǒei khwaam láp khǒong phûu ùen sǐa jing
You are such a telltale!
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!