Thai Word: ช่วย
Romanization: chûai
English Meaning: to help

Example Sentences:

กระเป๋าเดินทางหนักมาก คุณช่วยฉันได้ไหม?
krà pǎo doen thaang nàk mâak khun chûai chǎn dâai mǎi
The luggage is very heavy, can you help me?
[Show Details]
ฉันขอโทษ แต่ฉันช่วยคุณไม่ได้
chǎn khǒo thôot tàe chǎn chûai khun mâi dâai
I'm sorry, but I can't help you.
[Show Details]
คุณช่วยฉันได้ไหม?
khun chûai chǎn dâai mǎi
Could you do me a favour?
[Show Details]
ผมช่วยคุณไม่ได้
phǒm chûai khun mâi dâai
I cannot help you.
[Show Details]
ฉันจะช่วยอะไรคุณได้บ้าง?
chǎn jà chûai a rai khun dâai bâang?
What can I do for you?
[Show Details]
ผมต้องการให้คุณช่วย
phǒm tông kaan hâi khun chûai
I need your help.
[Show Details]
ช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าศาลากลางอยู่ที่ไหน?
chûai bòok chǎn nòi dâai mǎi wâa sǎa laa klaang yùu thîi nǎi?
Can you tell me where the town hall is?
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!