Thai Word: หนัก
Romanization: nàk
English Meaning: heavy, much, a lot, severely

Example Sentences:

กระเป๋าเดินทางหนักมาก คุณช่วยฉันได้ไหม?
krà pǎo doen thaang nàk mâak khun chûai chǎn dâai mǎi
The luggage is very heavy, can you help me?
[Show Details]
กุญแจสู่ความสำเร็จคือ การทำงานอย่างหนัก หรือการให้คนอื่นทำงานอย่างหนัก
kun jae sùu khwaam sǎm rèt khue kaan tham ngaan yàang nàk rǔe kaan hâi khon ùen tham ngaan yàang nàk
The key to success is working hard, or letting others work hard.
[Show Details]
เป้ใบนี้หนักมาก ผมยกแทบไม่ไหว
pêe bai níi nàk mâak phǒm yók thâep mâi wǎi
This backpack is so heavy, I can hardly lift it.
[Show Details]
แรดตัวนี้หนักกว่าสองตัน
râet tua níi nàk kwàa sǒong tan
This rhino weighs more than 2 tonnes.
[Show Details]
เธอคิดว่าผมทำงานหนักเกินไป
thoe khít wâa phǒm tham ngaan nàk koen pai
She thinks I work too much.
[Show Details]
การทำงานหนักจะทำให้คุณประสบความสำเร็จ
kaan tham ngaan nàk jà tham hâi khun prà sòp khwaam sǎm rèt
Hard work will bring you success!
[Show Details]
หินก้อนนี้หนักมาก
hǐn kôon níi nàk mâak
This stone is very heavy.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!