Thai Word: ใหญ่
Romanization: yài
English Meaning: big

Example Sentences:

บ้านมีครัวขนาดใหญ่
bâan mii khrua kha nàat yài
The house had a big kitchen.
[Show Details]
วันนี้ฉันเห็นม้าลายฝูงใหญ่ตอนออกไปดูสัตว์ในซาฟารี
wan níi chǎn hěn máa laai fǔung yài toon òok pai duu sàt nai saa faa rii
Today on the safari I saw a big herd of zebras.
[Show Details]
ไฟล์นี้มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะส่งเป็นเอกสารแนบทางอีเมล์
faai níi mii kha nàat yài koen kwàa thîi jà sòng pen èek ka sǎan nâep thaang ii meo
This file is too large to send it as an email attachment.
[Show Details]
ช้างเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่
cháang pen sàt thîi mii kha nàat yài
The elephant is a large animal.
[Show Details]
บริษัทนี้มีสาขาอยู่ในเมืองใหญ่ทุกแห่ง
boo ri sàt níi mii sǎa khǎa yùu nai mueang yài thúk hàeng
This company has branches in all major cities.
[Show Details]
เมืองแฟรงค์เฟิร์ตเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี
mueang fráng fòet pen sǔun klaang thaang kaan ngoen thîi yài thîi sùt nai yoe rá má nii
The city of Frankfurt is the largest financial centre in Germany.
[Show Details]
เขาพัฒนาบริษัทจากบริษัทที่ไม่มีอะไรเลยจนกลายเป็นองค์กรขนาดใหญ่
khǎo phát tha naa boo ri sàt jàak boo ri sàt thîi mâi mii a rai loei jon klaai pen ong koon kha nàat yài
He developed the company from nothing to a big enterprise.
[Show Details]

LearnWithOliver.com

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Watch a short Intro by a real user!

Click here to Sign Up Free!