Thai Word: ทั่ว
Romanization: thûa
English Meaning: throughout

Example Sentences:

ตลาดหุ้นล้มทั่วโลก
ta làat hûn lóm thûa lôok
The stock markets collapsed worldwide.
[Show Details]
ช่วงศตวรรษที่ 13 ทั่วทั้งยุโรปมีการนำหมีมาร่วมการแสดงเต้นรำ
chûang sà tà wát thîi sìp sǎam thûa tháng yú ròop mii kaan nam mǐi maa rûam kaan sa daeng tên ram
All of Europe had dancing bears during the 13th century.
[Show Details]
บริษัทนี้มีร้านค้า 62 แห่งทั่วสหราชอาณาจักร
boo ri sàt níi mii ráan kháa hòk sìp sǒong hàeng thûa sà hà râat cha aa naa jàk
This company has 62 stores across the United Kingdom.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!