Thai Word: ยัง
Romanization: yang
English Meaning: 1. still, not yet 2. to, towards

Example Sentences:

ครูของฉันอายุยังน้อย
khruu khǒong chǎn aa yú yang nói
My teacher is very young.
[Show Details]
นี่คือหนึ่งในอาชญากรรมของศตวรรษที่ผ่านมาที่ยังคลี่คลายไม่ได้
nîi khue nùeng nai àat yaa kam (àat cha yaa kam) khǒong sà tà wát thîi phàan maa thîi yang khlîi khlaai mâi dâai
This is one of the greatest unsolved crimes of last century.
[Show Details]
ทำไมคุณยังโทรหาฉันอีก?
tham mai khun yang thoo hǎa chǎn ìik?
Why do you keep calling me?
[Show Details]
คุณยังโกรธผมอยู่หรือเปล่า?
khun yang kròot phǒm yùu rǔe plàao?
Are you still angry with me?
[Show Details]
การผ่าตัดประสบความสำเร็จ แต่เขายังไม่พ้นขีดอันตราย
kaan phàa tàt prà sòp khwaam sǎm rèt tàe khǎo yang mâi phón khìit an ta raai
The surgery was successful, but he isn't out of the woods yet.
[Show Details]
เมื่อหมดครึ่งเวลาเกมนี้ก็ยังไม่มีใครทำคะแนนได้
mûea mòt khrûeng wee laa keem níi kôo yang mài mii khrai tham kha naen dâai
The game was goalless at halftime.
[Show Details]
แม้เขาอายุหกสิบกว่าแล้ว แต่ก็ยังกระฉับกระเฉงอยู่
máe khǎo aa yú hòk sìp kwàa láeo tàe kôo yang kra chàp kra chěeng yùu
Even though he is over sixty, he still feels young.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!