Thai Word: จะ
Romanization: jà
English Meaning: will, shall, would

Example Sentences:

ฉันกำลังจะไปโรงเรียน
chǎn kam lang jà pai roong rian
I'm going to school.
[Show Details]
ฉันจะโทรกลับคุณ
chǎn jà thoo klàp khun
I'll call you back.
[Show Details]
เขาหยุดพักตามที่สมควรจะได้พัก
khǎo yùt phák taam thîi sǒm khuan jà dâai phák
He's taking a well-earned break.
[Show Details]
สุดสัปดาห์นี้ฉันจะไม่ทำงาน
sùt sàp daa níi chǎn jà mâi tham ngaan
This weekend I will not be working.
[Show Details]
ฉันต้องการซื้อตั๋วสำหรับเที่ยวบินถัดไปที่จะไปลอนดอน
chǎn tông kaan súe tǔa sǎm ràp thîao bin thàt pai thîi jà pai lon don
I would like to buy a ticket for the next flight to London.
[Show Details]
ฉันจะกลับบ้านให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
chǎn jà klàp bâan hâi reo thîi sùt thâo thîi jà tham dâai
I'll come home as early as I can.
[Show Details]
ฉันจะช่วยอะไรคุณได้บ้าง?
chǎn jà chûai a rai khun dâai bâang?
What can I do for you?
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!