Thai Word: จะ
Romanization: jà
English Meaning: will

Example Sentences:

ฉันกำลังจะไปโรงเรียน
chǎn kam lang jà pai roong rian
I'm going to school.
[Show Details]
ฉันจะโทรกลับคุณ
chǎn jà thoo klàp khun
I'll call you back.
[Show Details]
เขาหยุดพักตามที่สมควรจะได้พัก
khǎo yùt phák taam thîi sǒm khuan jà dâai phák
He's taking a well-earned break.
[Show Details]
สุดสัปดาห์นี้ฉันจะไม่ทำงาน
sùt sàp daa níi chǎn jà mâi tham ngaan
This weekend I will not be working.
[Show Details]
ฉันต้องการซื้อตั๋วสำหรับเที่ยวบินถัดไปที่จะไปลอนดอน
chǎn tông kaan súe tǔa sǎm ràp thîao bin thàt pai thîi jà pai lon don
I would like to buy a ticket for the next flight to London.
[Show Details]
ฉันจะกลับบ้านให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
chǎn jà klàp bâan hâi reo thîi sùt thâo thîi jà tham dâai
I'll come home as early as I can.
[Show Details]
ฉันจะช่วยอะไรคุณได้บ้าง?
chǎn jà chûai a rai khun dâai bâang?
What can I do for you?
[Show Details]

LearnWithOliver.com

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Watch a short Intro by a real user!

Click here to Sign Up Free!