Thai Word: ของ
Romanization: khǒong
English Meaning: 1. of, belongs to (possessive particle) 2. stuff

Example Sentences:

นี่เป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเรา
nîi pen khwaam tháa thaai thîi yîng yài thîi sùt khǒong phûak rao
This has been our biggest challenge.
[Show Details]
ครูของฉันอายุยังน้อย
khruu khǒong chǎn aa yú yang nói
My teacher is very young.
[Show Details]
พ่อของฉันเป็นครู
phôo khǒong chǎn pen khruu
My father is a teacher.
[Show Details]
มันไม่ใช่ความผิดของคุณ
man mâi châi khwaam phìt khǒong khun
It's not your fault.
[Show Details]
นี่คือหนึ่งในอาชญากรรมของศตวรรษที่ผ่านมาที่ยังคลี่คลายไม่ได้
nîi khue nùeng nai àat yaa kam (àat cha yaa kam) khǒong sà tà wát thîi phàan maa thîi yang khlîi khlaai mâi dâai
This is one of the greatest unsolved crimes of last century.
[Show Details]
แมวของฉันชอบนอนใกล้เครื่องทำความร้อน
maeo khǒong chǎn chôop noon klâi khrûeang tham khwaam róon
My cat likes to sleep near the radiator.
[Show Details]
น้ำหนักของฉันขึ้นตั้งแต่ที่คุณเจอฉันครั้งสุดท้าย
náam nàk khǒong chǎn khûen tâng tàe thîi khun joe chǎn khráng sùt tháai
I've put on weight since the last time you saw me.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!