Thai Word: ที่สุด
Romanization: thîi sùt
English Meaning: the most (similar to the suffix '-est')

Example Sentences:

นี่เป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเรา
nîi pen khwaam tháa thaai thîi yîng yài thîi sùt khǒong phûak rao
This has been our biggest challenge.
[Show Details]
ฉันจะกลับบ้านให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
chǎn jà klàp bâan hâi reo thîi sùt thâo thîi jà tham dâai
I'll come home as early as I can.
[Show Details]
คุณเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน
khun pen phûean thîi dii thîi sùt khǒong chǎn
You are my best friend.
[Show Details]
โรงแรมที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน?
roong raem thîi klâi thîi sùt yùu thîi nǎi?
Where is the nearest hotel?
[Show Details]
ตู้เอทีเอ็มที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน?
tûu ee thii em thîi klâi thîi sùt yùu thîi nǎi?
Where is the nearest cash machine?
[Show Details]
เขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน เพราะเขาพร้อมช่วยเหลือฉันเสมอ
khǎo pen phûean thîi dii thîi sùt khǒong chǎn phró khǎo phróom chûai lǔea chǎn sa mǒe
He is my best friend, because he is always there for me.
[Show Details]
เมืองแฟรงค์เฟิร์ตเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี
mueang fráng fòet pen sǔun klaang thaang kaan ngoen thîi yài thîi sùt nai yoe rá má nii
The city of Frankfurt is the largest financial centre in Germany.
[Show Details]

Related Words:

ที่

thîi

1. at 2. when 3. place 4. (classifier for locations and meals) 5. which 6. (prefix used to create ordinal numbers) 7. for

Here: at

[Show Details]
สุด

sùt

1. end 2. extreme

Here: extreme

[Show Details]


Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!