Thai Word: มักจะ
Romanization: mák jà
English Meaning: often, usually

Example Sentences:

ฉันมักจะใช้เวลาหลายชั่วโมงหน้าคอมพิวเตอร์ แล้วก็รู้สึกปวดเมื่อยคอเป็นบางครั้ง
chǎn mák jà chái wee laa lǎai chûa moong nâa khoom phio tôe láeo kôo rúu sùek pùat mûeai khoo pen baang khráng
I often spend long hours in front of the computer, and afterwards I sometimes have a pain in my neck.
[Show Details]
แม่ของฉันมักจะทำซุปผัก เพราะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมาก
mâe khǒong chǎn mák jà tham súp phàk phró mii pra yòot tòo sùk khà phàap mâak
My mother often makes vegetable soup, because it's very healthy.
[Show Details]
ผู้แต่งมักจะใช้คำพูดแบบโบราณ
phûu tàeng mák jà chái kham phûut bàep boo raan
This author tends to use old-fashioned expressions.
[Show Details]
เขามักจะอาภัพในรักอยู่เสมอ
khǎo mák jà aa pháp nai rák yùu sa mǒe
He's always been unlucky in love.
[Show Details]
ในวันพฤหัสบดีเธอมักจะไปห้องสมุดและยืมนิยายเล่มใหม่เป็นประจำ
nai wan phá rúe hàt sà boo dii thoe mák jà pai hông sà mùt láe yuem ní yaai lêm mài pen prà jam
On Thursday she always went to the library and borrowed a new novel.
[Show Details]
ของที่วางทิ้งไว้บนชั้นนาน ๆ มักจะถูกฝุ่นเกาะ
khǒong thîi waang thíng wái bon chán naan (repeat previous word) mák jà thùuk fùn kò
Items left on a shelf for a long time will gather dust.
[Show Details]
วันเสาร์เป็นวันที่คนจำนวนมากมักจะทำอะไรสนุก ๆ และพักผ่อน
wan sǎo pen wan thîi khon jam nuan mâak mák jà tham a rai sa nùk (repeat previous word) láe phák phòn
Saturday is a day for many people to enjoy themselves and relax.
[Show Details]

Related Words:

มัก

mák

usually

[Show Details]
จะwill, shall, would

[Show Details]


Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!